Υπηρεσίες και Φορείς

 

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί ενιαίο διοικητικό τομέα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης στον οποίο προΐσταται μετακλητός Ειδικός Γραμματέας.

H νομική μορφή, η αποστολή του Εθνικού Τυπογραφείου, η έκδοση, διαχείριση και κυκλοφορία του ΦΕΚ καθώς και άλλα σημαντικά για τη λειτουργία του ζητήματα καθορίζονται από το ν. 3469/2006 (Α΄131) "Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις".

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί διοικητική και τεχνική παραγωγική μονάδα γραφικών τεχνών και η γενική του αρμοδιότητα συνίσταται στην έκδοση και κυκλοφορία της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως καθώς και στην κάλυψη των εκτυπωτικών αναγκών των Δημοσίων Υπηρεσιών.
Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει ειδικότερα ως αποστολή:

 • α) την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως» και την εξασφάλιση της πρόσβασης των πολιτών στα κείμενα που δημοσιεύονται σε αυτήν,
 • β) την εκτύπωση, διαχείριση, πώληση και διανομή των εντύπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται κάθε φορά,
 • γ) την εκτύπωση, διαχείριση και διανομή εκδόσεων διδακτικού ή εκπαιδευτικού χαρακτήρα ή εκδόσεων που εξυπηρετούν δημόσιο ή κοινωνικό σκοπό, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
 • δ) την εκτύπωση μελετών επιστημόνων, επιστημονικών ή ερευνητικών κέντρων ή ινστιτούτων ή άλλων φορέων, που ενδιαφέρουν ιδιαιτέρως το κοινό και αναφέρονται σε θέματα πολιτικών, κοινωνικών και διοικητικών θεσμών,
 • ε) τη συνεργασία με το «Ευρωπαϊκό Φόρουμ Επίσημων Εφημερίδων» των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την «Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» ή με άλλους φορείς που έχουν δραστηριότητες συναφείς με αυτές του Εθνικού Τυπογραφείου,
 • στ) κάθε άλλη εργασία ή δραστηριότητα που είναι συναφής προς την αποστολή του και του έχει ανατεθεί με νόμο.

 

 

Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης έχει ως αποστολή τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, την παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και όλων των ιδιαίτερων Σωμάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου της δημόσιας διοίκησης, καθώς και τον εντοπισμό φαινομένων διαφθοράς και κακοδιοίκησης.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.3074/2002 ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης:

 1. Διατάσσει αυτεπαγγέλτως τη διενέργεια επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών από:
  • το ΣΕΕΔΔ
  • τα ιδιαίτερα Σώματα και τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου:
   • των Υπουργείων,
   • των Περιφερειών,
   • των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού,
   • των επιχειρήσεών τους,
   • των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου,
   • των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου,
   • των δημόσιων επιχειρήσεων,
   • των επιχειρήσεων, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος.
 2. Παρακολουθεί τη δράση του ΣΕΕΔΔ και των ιδιαίτερων Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου της περ. β' της παρ. 2 του ίδιου άρθρου.
 3. Παρακολουθεί την πορεία των ελέγχων που διενεργούνται από τα ανωτέρω Σώματα και ενημερώνεται για τα πορίσματα των ελέγχων που διενεργούνται από αυτά, οποτεδήποτε το ζητήσει.
 4. Αξιολογεί το έργο των Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου.
 5. Διεξάγει ελέγχους, επανελέγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες:
  • στο Δημόσιο,
  • στα ΝΠΔΔ,
  • στους ΟΤΑ, πρώτου και δεύτερου βαθμού και στις επιχειρήσεις τους,
  • στα κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου,
  • στις δημόσιες επιχειρήσεις,
  • στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος.
 6.  Διεξάγει έλεγχο των ετήσιων δηλώσεων οικονομικής κατάστασης («πόθεν έσχες») όλων των μελών των σωμάτων επιθεώρησης και ελέγχου.
 7. Ελέγχει καταγγελίες οι οποίες υποβάλλονται στο Γραφείο του σχετικά με φαινόμενα κακοδιοίκησης στους φορείς της παρ. 2α του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 και στα Σώματα Ελέγχου αυτών.

Προεδρεύει του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου (Σ.Ο.Ε.Ε.), το οποίο έχει σκοπό την παρακολούθηση και το συντονισμό των επιθεωρήσεων και ελέγχων των ιδιαίτερων σωμάτων και υπηρεσιών επιθεωρήσεων και ελέγχου. Ο ρόλος του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ενισχύθηκε σημαντικά με το άρθρο 26 του ν. 3200/2003 με την πειθαρχική δικαιοδοσία του. Ειδικότερα, ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης μπορεί να ασκήσει ή να διατάξει την άσκηση πειθαρχικής δίωξης ή τη λήψη άλλων διοικητικών μέτρων. Μπορεί επίσης να παραπέμπει υποθέσεις, για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση πειθαρχικού οργάνου στο αμέσως ανώτερο πειθαρχικό όργανο, ασκώντας τα προβλεπόμενα από το νόμο ένδικα μέσα. Τέλος, με το άρθρο 12 του ν. 3320/2005 ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης απέκτησε τη δυνατότητα να ενημερώνεται για την πορεία των ποινικών διώξεων που ασκούνται κατά υπαλλήλων, λειτουργών ή οργάνων δημόσιων φορέων, για τα παραπεμπτικά ή απαλλακτικά βουλεύματα και τις καταδικαστικές ή αθωωτικές αποφάσεις. Ειδικότερα, ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών και ο γραμματέας του δικαστηρίου ή του δικαστικού συμβουλίου υποχρεούνται να ανακοινώνουν στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης α) ο μεν πρώτος την ποινική δίωξη, που ασκείται με κάθε μορφή συμμετοχής κατά υπαλλήλου, λειτουργού ή οργάνου των φορέων της παρ. 2α του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 για εγκλήματα περί την υπηρεσία (άρθρα 235-263Α Π.Κ.), περί τα υπομνήματα (άρθρα 216, 217, 218, 220, 222 Π.Κ.), κατά της ιδιοκτησίας (άρθρα 372, 375, 381, 382 Π.Κ.) και κατά περιουσιακών δικαιωμάτων (άρθρα 386, 386Α, 389, 390, 394), που στρέφονται κατά του Δημόσιου και των ως άνω φορέων, β) ο δε δεύτερος τα παραπεμπτικά ή απαλλακτικά βουλεύματα, σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας καταδικαστικές ή αθωωτικές αποφάσεις κατά των ως άνω προσώπων και για τις αξιόποινες αυτές πράξεις.

 

 

Το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) είναι όργανο εσωτερικού ελέγχου του συνόλου της Δημόσιας Διοίκησης.

Στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. προΐσταται Ειδικός Γραμματέας, ο οποίος ορίζεται με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Ο Ειδικός Γραμματέας διοικεί το Σώμα, προΐσταται των Προϊσταμένων Επιθεωρητών, των Επιθεωρητών-Ελεγκτών και των Βοηθών Επιθεωρητών-Ελεγκτών και του προσωπικού της Γραμματείας, είναι πειθαρχικός προϊστάμενός τους και μπορεί να επιβάλλει ποινή επίπληξης ή προστίμου μέχρι των αποδοχών ενός μηνός.

Οι Επιθεωρητές-Ελεγκτές είναι μόνιμοι υπάλληλοι του Δημόσιου, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, κατηγορίας ΠΕ με βαθμό τουλάχιστον Δ’ και δωδεκαετή δημόσια υπηρεσία ή απόφοιτοι της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. με τετραετή τουλάχιστον υπηρεσία μετά την αποφοίτησή τους, οι οποίοι έχουν διακριθεί για την επαγγελματική κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος τους.

Αντίστοιχα είναι κατά προσόντα για τους Βοηθούς Επιθεωρητές-Ελεγκτές για τους οποίους δεν απαιτείται η ως άνω προϋπηρεσία. Οι ανωτέρω αποσπώνται στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης για θητεία τριών ετών που μπορεί να ανανεωθεί. Αντίστοιχα, και η στελέχωση της Γραμματείας του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. γίνεται με μετακίνηση υπαλλήλων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης ή με απόσπαση υπαλλήλων υπηρεσιών και φορέων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.

Ο Ειδικός Γραμματέας του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. επικουρείται από δεκαοκτώ Προϊσταμένους Επιθεωρητές, οι οποίοι προέρχονται από τους υπηρετούντες Επιθεωρητές Ελεγκτές και ορίζονται ή παύονται με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα. Οι Προϊστάμενοι Επιθεωρητές προΐστανται των Περιφερειακών Γραφείων και στην Κεντρική Υπηρεσία έχουν αρμοδιότητα συντονισμού τομέων δράσης του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.. Επίσης, εξουσιοδοτούνται από τον Ειδικό Γραμματέα, παράλληλα με το έργο της επιθεώρησης, να προβαίνουν σε ενέργειες που αφορούν τις ελεγκτικές διαδικασίες και την παρακολούθηση της πορείας του ελεγκτικού έργου, καθώς και να υπογράφουν κατ' εντολήν του. Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα ορίζεται ένας από τους Προϊστάμενους να τον αναπληρώνει, όταν απουσιάζει ή κωλύεται για την άσκηση των καθηκόντων του.

Εκτός από την Κεντρική Υπηρεσία του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., που εδρεύει στην Αθήνα, έχουν συσταθεί και λειτουργούν Περιφερειακά Γραφεία σε Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Λάρισα, Τρίπολη, Πάτρα και Ρέθυμνο.

Στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. λειτουργεί Γραμματεία για την υποστήριξη του έργου της επιθεώρησης και του ελέγχου, ως οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης, της οποίας προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ. κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Διευθυντή. Η Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης απαρτίζεται από το Τμήμα Υποστήριξης Ελεγκτικού Έργου και το Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού.

Στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. λειτουργεί Γραφείο Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εφαρμογών Πληροφορικής, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Ειδικό Γραμματέα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.

 

 

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) είναι ο εθνικός στρατηγικός φορέας ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ιδρύθηκε το 1983, είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και υπάγεται στην Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Αποτελεί έναν από τους κύριους φορείς - δικαιούχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» του ΕΣΠΑ 2014 -2020.

Όραμα του ΕΚΔΔΑ είναι η συμβολή στην ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής διοίκησης που διασφαλίζει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών προς τους πολίτες, προς όφελος της ισόρροπης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής.

Αποστολή του ΕΚΔΑΑ είναι:

 • η δημιουργία στελεχών της διοίκησης, επιτελικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα,
 • η αναβάθμιση του δυναμικού μέσα από τη διαρκή εκπαίδευση και την πιστοποιημένη επιμόρφωση,
 • ο εκσυγχρονισμός του δημοσίου και των φορέων του, μέσω της έρευνας, της τεκμηρίωσης και της καινοτομίας.

Το ΕΚΔΔΑ, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του, υποχρεούται να προβαίνει σε αξιολόγηση του εκπαιδευτικού του έργου, σε αποτίμηση της επιμορφωτικής του παρέμβασης σε υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου και να δημοσιοποιεί έκθεση πεπραγμένων για τις δράσεις και πρωτοβουλίες που αναπτύσσει. Για τις υπηρεσίες που παρέχει έχει υιοθετήσει σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001, καθώς και δείκτες μέτρησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς του.

Η οργανωτική διάρθρωση του ΕΚΔΔΑ περιλαμβάνει τρεις Εκπαιδευτικές – Επιστημονικές Μονάδες, τρεις Διευθύνσεις, δύο Αυτοτελή Τμήματα, Νομική Υπηρεσία και Γραμματεία Διοίκησης.

 

 

H «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» (ΚτΠ Α.Ε.), είναι μια Δημόσια Επιχείρηση Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΚΟ), εποπτευόμενη από το Υπουργείο Εσωτερικών, που ιδρύθηκε το 2001 με σκοπό τη διασφάλιση της ομαλής υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ), προκειμένου να αποφευχθούν οι καθυστερήσεις και τα προβλήματα που είχαν παρατηρηθεί στη διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 1ου  & 2ου  Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ).

Η ΚτΠ Α.Ε. αποτέλεσε ένα καινοτόμο εγχείρημα, ακόμη και για την Ευρωπαϊκή πραγματικότητα, η οποία εντάχθηκε (αρχικά το 1999 και στη συνέχεια το 2002) στην στρατηγική προσέγγιση του ελληνικού κράτους για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, όπως αυτή περιγράφτηκε για πρώτη φορά στη Λευκή Βίβλο «Η Ελλάδα στην Κοινωνία της Πληροφορίας : Στρατηγική και Δράσεις».

Κατά την πορεία εκτέλεσης των εργασιών της και τη διαδικασία προσέλκυσης Φορέων / Πελατών, εντοπίστηκε τόσο από την ΚτΠ Α.Ε. αλλά και από τους ίδιους τους Φορείς, περιορισμένη δυνατότητα υλοποίησης των έργων πληροφορικής που εντάσσονται στο ΕΠ ΚτΠ εσωτερικά και μόνο από τους Φορείς. Κύριος λόγος αποδείχτηκε η έλλειψη σχετικής τεχνογνωσίας καθώς και η έλλειψη του κατάλληλου και εξειδικευμένου στελεχιακού δυναμικού εντός των Φορέων που θα μπορούσαν να φέρουν εις πέρας ένα τέτοιο εγχείρημα. Για το λόγο αυτό αναγνωρίστηκε η ανάγκη για μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη υποστήριξη των Φορέων στην οργάνωση και   υλοποίηση των έργων αυτών. Ως αποτέλεσμα και στο πλαίσιο αυτό, η ΚτΠ Α.Ε. κλήθηκε να παρέχει κατά κύριο λόγο υπηρεσίες ως Τελικός Δικαιούχος προς τους Φορείς, με στόχο την ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών και την παράδοση των έργων «με το κλειδί στο χέρι». Παράλληλα όμως, διαρκώς αυξάνονται τα αιτήματα από τους Φορείς για παροχή συμβουλευτικών και τεχνικών υπηρεσιών.

Η ΚτΠ Α.Ε. υλοποιεί έργα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών σε όλη την Ελληνική επικράτεια, μετατρέποντάς την σε ένα τεράστιο «εργοτάξιο πληροφορικής», από τη βραχονησίδα Βελοπούλα, την Τήλο, το Καστελόριζο και την Αστυπάλαια ως το Σουφλί και Ορμένιο. Με σύνθετα έργα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προωθείται η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών και η προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών με πολίτες και επιχειρήσεις, με στόχο την πάταξη της γραφειοκρατίας, την διαφάνεια, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και του υγιούς ανταγωνισμού και την εν γένει βελτίωση της Δημόσιας Διοίκησης.

Close