Βασικά σημεία και αρχές του νομοσχεδίου «Διαφάνεια, Αξιοκρατία και Αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης»

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει:

Α. Τη Σύσταση Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης
Β. Το Σύστημα Αξιολόγησης
Γ. Τη Βαθμολογική Διάρθρωση Θέσεων (βαθμολόγιο) και το Σύστημα Προαγωγών
Δ. Το Σύστημα Επιλογής Προϊσταμένων

Α. Εθνικό Μητρώο Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης

 • Τι αφορά
  Συστήνεται και τηρείται ηλεκτρονικά από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, στο οποίο εντάσσονται υποψήφιοι/ες για την κάλυψη διοικητικών θέσεων αυξημένης ευθύνης, όπως αυτές καθορίζονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.
 • Ποια είναι τα οφέλη από τη σύσταση του Εθνικού Μητρώου Στελεχών
  Αποκομματικοποίηση
  Με τη δημιουργία του Εθνικού Μητρώου Στελεχών Υψηλής Διοικητικής Ευθύνης επιτυγχάνεται για πρώτη φορά η πλήρης εξάλειψη των κάθε είδους πελατειακών σχέσεων μεταξύ πολιτικού συστήματος και της ανώτατης βαθμίδας της φυσικής ιεραρχίας της δημόσιας διοίκησης. Συνιστά κορυφαία και ιστορική μεταρρύθμιση εφάμιλλη αυτής της ίδρυσης του ΑΣΕΠ. Πρόκειται για αμιγώς κυβερνητική πρωτοβουλία εντασσόμενη όμως στην πρόβλεψη της συμφωνίας για αποκομματικοποίηση της Δημόσιας Διοίκησης και αποτελεί ικανοποίηση του ώριμου εθνικού και κοινωνικού αιτήματος να πάψει να αντιμετωπίζει η εκάστοτε κυβέρνηση τη δημόσια διοίκηση ως λάφυρο και φέουδο.      

   Οικονομικό όφελος
  Επιλέγοντας την ανώτατη ιεραρχία από το σώμα των δημοσίων υπαλλήλων υψηλών προσόντων και των μελών ΔΕΠ εξασφαλίζεται η τεχνογνωσία και η θεσμική μνήμη των φορέων, τα οποία έως σήμερα στοιχίζουν λόγω της εισαγωγής τους από τον ιδιωτικό τομέα. Επιπροσθέτως, η δαπάνη για την αμοιβή των ανωτάτων στελεχών και των διοικήσεων για τα οποία θα εφαρμοστεί το Μητρώο θα αποτελέσει μέρος μόνο της υφιστάμενης, καθώς θα συνδέεται με τις υφιστάμενες αποδοχές των αναδεικνυόμενων στις θέσεις αυτές. Επίσης θα αξιοποιηθεί η πολύτιμη γνωσιακή δεξαμενή του κράτους. Ακόμη, η διοίκηση των φορέων αυτών από δημόσιους υπαλλήλους (οι οποίοι δεσμεύονται από τον υπαλληλικό κώδικα) θα συνδέεται με τη σταδιοδρομία τους και τη διαρκή παραμονή τους στη Δημόσια Διοίκηση. Έτσι, θα κοπεί ο ομφάλιος λώρος που μπορεί να αναπτύσσεται μεταξύ διοικήσεων των φορέων και διαφόρων ομάδων συμφερόντων με αποτέλεσμα να μειωθεί κάθε είδους διαφθορά και εκμετάλλευση των δημοσίων πόρων.

  Κοινωνικό όφελος
  Η αξιοκρατική τοποθέτηση των διοικήσεων θα έχει ως αποτέλεσμα συνολική αλλαγή προσέγγισης της σχέσης Κράτους – Πολίτη, ενώ αναδεικνύει τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα καθώς συνδέεται ευθέως με την αξιολόγηση και με την παραγωγή αποτελεσμάτων. Καταδεικνύεται έτσι με τρόπο ουσιαστικό, η ανατροπή των πελατειακών συστημάτων και η προαγωγή της επιστημονικής επάρκειας και της αποτελεσματικότητας στην παροχή των δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών προς όφελος του πολίτη.

 • Ποιοι είναι οι στόχοι του
  • Εξάλειψη του κομματικού και πελατειακού φαινομένου
  • Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του διοικητικού έργου
  • Εξοικονόμηση πόρων
  • Μείωση της διαφθοράς
  • Εμπέδωση των αρχών της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της εξασφάλισης υψηλών τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των μελών των Διοικήσεων, μέσω του συστήματος επιλογής τους, καθώς συστήνεται Εθνικό Μητρώο Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, για την κάλυψη θέσεων αυξημένης διοικητικής ευθύνης όλων των δημόσιων φορέων, με ευθύνη του ΑΣΕΠ.
 • Τι και Ποιους αφορά
  • Οι θέσεις των Προέδρων, Διοικητών/τριών και των μελών των Διοικήσεων των δημοσίων νομικών προσώπων, των οποίων ο διορισμός διενεργείται από την Κυβέρνηση, στελεχώνονται εφεξής, αποκλειστικά με μέλη του Μητρώου του άρθρου 1, καταργούμενης κάθε αντίθετης διάταξης. Οι θέσεις των διευθυνόντων συμβούλων μπορεί να καλύπτονται και από υποψηφίους εκτός του δημοσίου τομέα, αλλά πάντα με την ίδια διαδικασία διαφάνειας και αξιοκρατίας.
  • Επίσης: Θέσεις Γ. Γραμματέων, Αναπληρωτών Γ.Γ. και Ειδικών Γραμματέων θα καλύπτονται αποκλειστικά με μέλη του Μητρώου.
  - Δεν περιλαμβάνονται μόνο οι Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς αυτοτελών Γενικών και Ειδικών Γραμματειών.
 • Πώς γίνεται η εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο
  Η εγγραφή στο Μητρώο πραγματοποιείται με την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή που δημιουργείται για το σκοπό αυτό στην επίσημη ιστοσελίδα του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). Αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης κοινοποιείται υποχρεωτικά με μέριμνα του αιτούντος στη Διεύθυνση Διοικητικού της υπηρεσίας του/της ή στην αρμόδια Υπηρεσία Προσωπικού του φορέα του. Η ηλεκτρονική αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.
 • Πότε κατατίθενται οι υποψηφιότητες
  Μετά από πρόσκληση από τον αρμόδιο Υπουργό.
 • Πότε και πώς διορίζονται
  Διορίζονται μετά από επιλογή από ανεξάρτητο Κεντρικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων.
 • Ποιοι μπορούν να είναι μέλη του Μητρώου
  • Μόνιμοι υπάλληλοι και ΙΔΑΧ Υπουργείων, αποκεντρωμένων διοικήσεων, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ α και β βαθμού, ανεξαρτήτων αρχών και κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου
  Προϋποθέσεις:
  • Αναγνωρισμένο διδακτορικό, Απόφοιτοι Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό με με προϋπόθεση για όλους την κατοχή του βαθμού Α’ σύμφωνα με το νέο βαθμολόγιο.
  • Προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης για τρία χρόνια και 15 χρόνια υπηρεσίας
  • Μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ και ΑΤΕΙ ημεδαπής ή μέλη ΔΕΠ αναγνωρισμένων ιδρυμάτων εξωτερικού.
  • Προσωπικό ερευνητικών ιδρυμάτων
  - Σε περίπτωση υποβολής μικρότερου αριθμού υποψηφιοτήτων από τα ως άνω προβλεπόμενα, το ΕΣΕ περιορίζεται στην εξέταση και έκδοση σχετικής εισήγησης επί αυτών. Σε περίπτωση μη υποβολής υποψηφιοτήτων ή σε περίπτωση που κριθεί με αιτιολογημένη εισήγηση του ΕΣΕ ότι καμία υποψηφιότητα δεν πληροί τις προδιαγραφές της προκηρυχθείσας θέσης, δημοσιεύεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση των ανωτέρω θέσεων από υποψηφίους που δεν υπηρετούν στο Δημόσιο Τομέα.
  - Όσοι ενδιαφέρονται υποβάλλουν αίτηση στην εφαρμογή του ΑΣΕΠ.
 • Ποιά είναι η διάρκεια της θητείας των στελεχών που επιλέγονται
  Η θητεία όλων των ανωτέρω ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη με δικαίωμα ανανέωσης για μία φορά. Σε κάθε περίπτωση, η συνολική θητεία σε καθεμία από τις ανωτέρω θέσεις, δεν δύναται να υπερβαίνει τα οκτώ (8) έτη.
 • Ποιές είναι οι υποχρεώσεις των στελεχών που επιλέγονται
  1. Τα μέλη του Μητρώου, τα οποία επιλέγονται να καταλάβουν τις προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο θέσεις, παρακολουθούν μετά το διορισμό τους υποχρεωτικά ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης – επιμόρφωσης που σχεδιάζονται και διεξάγονται από το ΕΚΔΔΑ, με στόχο την επικαιροποίηση των γνώσεων, τη διαρκή επιμόρφωσή τους σε θέματα διοίκησης δημόσιων οργανισμών και τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους σε θέματα διοικητικού συντονισμού και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.
  2. Κατά την ανάληψη των καθηκόντων Διοικητή/τριας ή Προέδρου ή Διευθύνοντος/νούσης Συμβούλου του Νομικού Προσώπου, υπογράφεται συμφωνία δέσμευσης επί καταρτισθέντος προγράμματος δράσης μεταξύ αυτού και του αρμόδιου Υπουργού ως εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, όπου περιγράφονται με σαφήνεια οι ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι του φορέα και αναλαμβάνονται οι αντίστοιχες δεσμεύσεις. Κατά την αντικατάσταση ή λήξη της θητείας, καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, Διοικητή/τριας ή Προέδρου Νομικού Προσώπου ή Διευθύνοντος/ουσας Συμβούλου, ο/η αποχωρήσας/σασα παραδίδει αναλυτική έκθεση πεπραγμένων της θητείας του, με ενσωματωμένο πλήρη οικονομικό απολογισμό. Ο βαθμός επίτευξης των στόχων καταγράφεται στο μητρώο και λαμβάνεται υπόψη σε τυχόν μελλοντικές αξιολογήσεις νέων αιτήσεών του.
 • Ποιος έχει την ευθύνη τήρησης του Μητρώου
  Το ΑΣΕΠ
 • Διαγραφή από το Μητρώο και Παύση Καθηκόντων
  • Οποιοσδήποτε μπορεί να ζητήσει την διαγραφή του.
  • Επίσης διαγραφή λόγω θανάτου, παραίτησης, σύνταξης ή πειθαρχικού παραπτώματος ή αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης.
  • Παύση καθηκόντων λόγω πειθαρχικών παραπτωμάτων κλπ.
 • Τι είναι το Ανεξάρτητο Ειδικό Συμβούλιο Επιτροπής
  Το aνεξάρτητο Κεντρικό Συμβούλιο Διοικήσεων αποτελείται από δύο μέλη του ΑΣΕΠ, ένα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, έναν εκπρόσωπο του ΕΚΔΔΑ, έναν εκπρόσωπο της ΑΔΕΔΥ, ένα εκπρόσωπο από τον Συνήγορο του Πολίτη, ένα εκπρόσωπο από τις εργοδοτικές οργανώσεις.
  Το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων (Ε.Σ.Ε.Δ.), λειτουργεί σε τρία τμήματα. Κάθε τμήμα είναι εννεαμελές και αποτελείται από τρία (3) μέλη του Α.Σ.Ε.Π. που υποδεικνύονται από τον/την Πρόεδρό του, έναν/μία (1) λειτουργό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με βαθμό Νομικού Συμβούλου ή Παρέδρου που υποδεικνύεται από τον/την Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, τον/την Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ή από ένα (1) μέλος του Επιστημονικού – Εκπαιδευτικού Συμβουλίου ή από έναν/μία (1) προϊστάμενο/νη Διεύθυνσης Εκπαιδευτικής Μονάδας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. που υποδεικνύεται από τον/την Πρόεδρό του, από τον/την Συνήγορο του Πολίτη ή από έναν/μία (1) Βοηθό – Συνήγορο που ο/η Συνήγορος υποδεικνύει, από έναν/μία (1) εμπειρογνώμονα που ορίζεται από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης της Δημόσιας Διοίκησης των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α., από έναν/μία (1) εμπειρογνώμονα σε θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού που υποδεικνύεται από την Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.) και από έναν/μία (1) εμπειρογνώμονα που ορίζεται από τις κεντρικές εργοδοτικές οργανώσεις (Σ.Ε.Β., Ε.Σ.Ε.Ε., Γ.Σ.Β.Ε.Ε.) με τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Πρόεδρος του Ε.Σ.Ε.Δ. ορίζεται ένα εκ των μελών του Α.Σ.Ε.Π. . Η θητεία του Ε.Σ.Ε.Δ. είναι διετής. Γραμματέας εκάστου τμήματος και ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού ορίζονται υπάλληλοι του Α.Σ.Ε.Π. κατηγορίας ΠΕ με Α΄ βαθμό.

 

Β. Σύστημα Αξιολόγησης

 • Ποιά είναι τα οφέλη του νέου Συστήματος Αξιολόγησης
  Πώς επιτυγχάνεται η Αποκομματικοποίηση της Δημόσιας Διοίκησης;
  Μέσω του νέου συστήματος αξιολόγησης επιτυγχάνεται ο τερματισμός της πελατειακής νοοτροπίας στη σχέση «Κόμματος» και δημόσιας διοίκησης, αλλά και της σκόπιμης υπονόμευσης της αξιολόγησης σε έμμεσο εκβιαστικό όπλο για την ομηρία των υπαλλήλων σε κάθε είδους μικροσυμφέροντα ή ακόμη και για την τρομοκράτησή τους. Δίνει τη δυνατότητα ουσιαστικής κρίσης της απόδοσης των δημοσίων υπηρεσιών και των στελεχών τους, παρέχοντας άμεσα και συγκρίσιμα αποτελέσματα, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για την παραγωγή και εφαρμογή δημόσιων πολιτικών στοχευμένων στις πραγματικές κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες.  

  Ποιο είναι οικονομικό και διοικητικό όφελος
  Η επιστημονικά τεκμηριωμένη αξιολόγηση των στελεχών της δημόσιας διοίκησης και των δημοσίων με τρόπο διαφανή και με στόχο την πραγματική βελτίωση της δημόσιας διοίκησης με αυξημένη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα διαφέρει από την προηγούμενη κατ΄επίφαση αξιολόγηση. Δεν αποτελεί πλέον μηχανισμό εξόδου προσωπικού από το δημόσιο τομέα, ή άλλοθι για διοικητική και θεσμική αδράνεια. Αντίθετα, αποτελεί εργαλείο ανάδειξης των πλεονεκτημάτων και θεραπείας των αδυναμιών των δημόσιων υπηρεσιών και βελτίωσης του ανθρώπινου κεφαλαίου της δημόσιας διοίκησης. Από το καθεστώς τρόμου και ατιμωρησίας, μεταβαίνουμε επιτέλους σε καθεστώς συμμετοχικότητας και παραγωγικής ανάπτυξης.

  Ποιο είναι Κοινωνικό όφελος
  Η διαφάνεια και η επιστημονική επάρκεια στην αξιολόγηση με έμφαση στη σχέση κράτους – κοινωνίας τερματίζει την εδραία αντίληψη της ανευθυνότητας και της έλλειψης παραγωγικότητας του δημόσιου τομέα. Ο κοινωνικός αυτοματισμός δίνει την θέση του στην κοινωνική λογοδοσία. Ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση των δημόσιων πολιτικών γίνεται υπόθεση και της ίδιας της κοινωνίας, καλύπτοντας με τον τρόπο αυτό τις οξυμένες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες.

 

 • Αξιολόγηση – Ποιοί και πώς αξιολογούνται
  • Στο σύστημα αξιολόγησης υπάγονται οι μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι και οι υπάλ-ληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε όλο το δημόσιο τομέα, τους ΟΤΑ, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων και των υπαλλήλων των νομικών προσώπων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας.
  • Εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαί-δευσης και οι θρησκευτικοί λειτουργοί των νομικών προσώπων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας και των Εκκλησιών άλλων Δογμάτων.
 • Τι περιλαμβάνει η έκθεση αξιολόγησης
  α) Τους τίτλους σπουδών του υπαλλήλου καθώς και τις δραστηριότητες ε-πιμόρφωσης που έλαβαν χώρα το έτος για το οποίο διεξάγεται η αξιολόγηση
  β) Συνοπτική περιγραφή του έργου που επιτελέσθηκε από τον αξιολογούμενο, κατά την περίοδο που αξιολογείται
  γ) Συνοπτικά τα στοιχεία της συμβουλευτικής συνέντευξης
 • Ποιοί θα είναι οι αξιολογητές
  Αξιολογητές του υπαλλήλου και των προϊσταμένων οργανικών μονάδων είναι οι δύο ιεραρχικά προϊστάμενοί του. Στην περίπτωση των Γενικών Διευθυντών, αξιολογητές είναι ο Γενικός Γραμματέας και ο αρμόδιος Υπουργός ή αναπληρωτής Υπουργός ή τα δύο ανώτερα μονοπρόσωπα διοικητικά όργανα της Υπηρεσίας.
 • Πώς θα προκύπτει ο βαθμός αξιολόγησης
  • Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών των δύο αξιολογητών ενώ στην περίπτωση κατά την οποία η απόκλιση μεταξύ των δύο αξιολογητών υπερβαίνει τις 24 εκατοστιαίες μονάδες, αρμόδια για την αξιολόγηση είναι η Ειδική Επιτροπή Ενστάσεων, στην οποία παραπέμπονται υποχρεωτικά οι σχετικές Εκθέσεις αξιολόγησης.
  • Κάθε προϊστάμενος αξιολογείται από τους άμεσους υφισταμένους του εφόσον αυτοί είναι τουλάχιστον τρεις. Η αξιολόγηση από του υφισταμένους γίνεται με βάση ανώνυμο ερωτηματολόγιο το οποίο καταρτίζει η αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού. Κριτήρια:
  - Ικανότητα διοίκησης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
  - Ικανότητα αποτελεσματικής καθοδήγησης
  - Υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά
  - Ικανότητα διαχείρισης κρίσεων
  - Ανάληψη ευθύνης, δεκτικότητα και εισαγωγή νέων μεθόδων και νέων τεχνολογιών.
 • Ο υποψήφιος έχει δικαίωμα ένστασης
  • Για την κατοχύρωση της διαφάνειας ο αξιολογούμενος υπάλληλος έχει το δικαίωμα να ασκήσει ένσταση επί της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης, σε περίπτωση που ο μέσος όρος βαθμολογίας της ‘Έκθεσης Αξιολόγησης είναι μικρότερος του εβδομήντα ή όταν ο αξιολογούμενος διαμαρτύρεται, με επίκληση συγκεκριμένων λόγων, για έλλειψη αντικειμενικότητας του αξιολογητή ή υφίσταται κατ΄αυτόν, πλάνη περί τα πράγματα.
  • Από το παραπάνω δικαίωμα εξαιρούνται οι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης Υπουργείων και Φορέων που υπάγονται στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, καθώς και το προσωπικό που υπηρετεί στα πολιτικά γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών και γενικών ή Ειδικών Γραμματέων.
 • Ποιο το νόημα και ο ρόλος της Στοχοθεσίας
  Με αυτήν επιδιώκεται η πληρέστερη εκπλήρωση της αποστολής της Υπηρεσίας, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και συλλογικής δράσης της Διοίκησης και η καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες της κοινωνίας.
  1) Εντός της πρώτης εβδομάδας του Οκτωβρίου ο Υπουργός ή το όργανο διοίκησης του κάθε φορέα γνωστοποιεί του στρατηγικούς στόχους για το επόμενο έτος.
  2) Ακολουθεί εξειδικευμένη εισήγηση των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων προς τον Υπουργό.
  3) Την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου ο Υπουργός και οι Προϊστάμενοι αποφασίζουν και γνωστοποιούν και κατανέμουν τους στόχους.
  4) Η απόφαση αυτή κοινοποιείται σε όλους τους υπαλλήλους ηλεκτρονικά και παρουσιάζεται στην Ολομέλεια των Διευθύνσεων.
  5) Ακολουθούν εισηγήσεις Διευθυντών και Προϊσταμένων Τμημάτων οι οποίοι ζητούν την άποψη των υπαλλήλων.
  6) Οι Προϊστάμενοι Τμημάτων αποφασίζουν για την στοχοθεσία του Τμήματος και κάθε υπαλλήλου ξεχωριστά για να τεθούν οι ατομικοί στόχοι.
  7) Σε όλα τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψη:
  Α. Προτεραιότητα κάθε στόχου
  Β. Δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων
  Γ. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
  8) Όλα τα παραπάνω δημοσιεύονται στη Διαύγεια
 • Τι είναι και πώς λειτουργούν οι Ολομέλειες
  • Αποτελούν συμβουλευτικά όργανα της Διοίκησης
  • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ΟΛΟΙ οι υπάλληλοι
  • Συγκαλείται και προεδρεύεται από τον οικείο Προϊστάμενο Διεύθυνσης ή Γενικό Διευθυντή
  • Συνεδριάζει τακτικά τρεις φορές το χρόνο σε επίπεδο διεύθυνσης
  • Κάθε δύο μήνες σε επίπεδο Τμήματος
  • Τα δύο τρίτα των υπαλλήλων μπορούν να ζητήσουν έκτακτη Ολομέλεια η οποία πρέπει να συνέλθει εντός δέκα ημερών
  • Απαρτία με τα 3/5 των υπαλλήλων
 • Πώς θα λειτουργήσει η Λογοδοσία και ο Κοινωνικός Έλεγχος
  • Διενεργείται με έρευνες, ηλεκτρονικές και μη με τις οποίες οι πολίτες αξιολογούν τις υπηρεσίες.
  • Συστήνεται Παρατηρητήριο Δημόσιας Διοίκησης με αποστολή την επιστημονική παρακολούθηση της διοικητικής λειτουργίας και τον συντονισμό των διαδικασιών αξιολόγησης και κοινωνικού ελέγχου, από εμπειρογνώμονες του ΕΚΔΔΑ με διετή θητεία.
 • Μοριοδότηση
  • Η αναλυτική περιγραφή του συστήματος Μοριοδότησης παρουσιάζεται λεπτομερώς στο σχέδιο νόμου

Γ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ  ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ

 • Ποιές είναι οι βασικές αρχές της βαθμολογικής διάρθρωσης θέσεων
  1. Οι θέσεις προσωπικού της κατηγορίας Ειδικών θέσεων (ΕΘ) κατατάσσονται στους βαθμούς πρώτο (1ο) και δεύτερο (2ο).
  2. Οι θέσεις των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) κατατάσσονται σε πέντε (5) συνολικά βαθμούς ως ακολούθως:
  Βαθμός Α΄
  Βαθμός Β΄
  Βαθμός Γ΄
  Βαθμός Δ΄
  Βαθμός Ε΄.
  3. Οι θέσεις των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατατάσσονται στους βαθμούς Δ΄, Γ΄, Β΄ και Α΄, από τους οποίους κατώτερος είναι ο Δ΄ και ανώτερος ο Α΄. Οι θέσεις της κατηγορίας ΥΕ κατατάσσονται στους βαθμούς Ε΄, Δ΄, Γ΄ και Β΄, από τους οποίους κατώτερος είναι ο Ε΄ και ανώτερος ο Β΄.
  4. . Εισαγωγικός βαθμός των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ είναι ο βαθμός Δ΄ και της κατηγορίας ΥΕ ο βαθμός Ε΄. Για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος εισαγωγικός βαθμός είναι ο Β΄. Για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών εισαγωγικός βαθμός είναι ο Γ΄. Για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α) εισαγωγικός βαθμός είναι ο Β΄. Η παραμονή στον κατά περίπτωση εισαγωγικό βαθμό υποχρεωτικά διαρκεί για δύο συναπτά έτη τουλάχιστον ανεξαρτήτως των τυπικών προσόντων που διαθέτει ο υπάλληλος.
  Για πρώτη φορά συνδέεται το σύστημα αξιολόγησης με την ταχύτερη βαθμολογική ανέλιξη. Έτσι δύο αξιολογήσεις με βαθμό άνω του 90 οδηγούν σε ένα χρόνο ταχύτερη απονομή του επόμενου βαθμού.
  5. Οι θέσεις όλων των βαθμών των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ είναι σε κάθε κατηγορία οργανικά ενιαίες.
 • Πώς θα λειτουργεί το Σύστημα Προαγωγών
  1. Οι προαγωγές γίνονται ύστερα από απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου. Οι υπάλληλοι προάγονται στον αμέσως επόμενο βαθμό, εφόσον έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο στο βαθμό που κατέχουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 και έχουν σε υψηλό επίπεδο τα ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται στις εκθέσεις αξιολόγησής τους. Το υπηρεσιακό συμβούλιο, προκειμένου να διαπιστώσει τη συνδρομή των ουσιαστικών προσόντων, λαμβάνει υπόψη όλα τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου, από τα οποία προκύπτει η δραστηριότητα του στην υπηρεσία, η επαγγελματική επάρκεια, η πρωτοβουλία του και η αποτελεσματικότητα του. Για το σχηματισμό της κρίσης του, το υπηρεσιακό συμβούλιο λαμβάνει υπόψη του τις εκθέσεις ουσιαστικών προσόντων της τελευταίας πενταετίας.
  Ειδικά για την προαγωγή στον Α΄ βαθμό πρέπει ο υπάλληλος να έχει σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο προσόντα που μαρτυρούν διοικητική ικανότητα, όπως αυτά καθορίζονται από την κλίμακα του συστήματος αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων των υπαλλήλων.
  2. Το υπηρεσιακό συμβούλιο το Απρίλιο κάθε έτους καταρτίζει, με βάση τις καταστάσεις του άρθρου 88, πίνακα προακτέων με αλφαβητική σειρά κατά βαθμό, κλάδο και ειδικότητα, καθώς και πίνακες μη προακτέων.
  Για την εγγραφή στους πίνακες αυτούς κρίνονται οι υπάλληλοι που συμπληρώνουν ως τις 30 Απριλίου του επόμενου έτους τον απαιτούμενο για την προαγωγή χρόνο υπηρεσίας. Η ισχύς των πινάκων αρχίζει την 1η Μαΐου του έτους κατάρτισης τους, ανεξάρτητα από την ημερομηνία οριστικοποίησης τους, σύμφωνα με το άρθρο 90.
  3. Οι υπάλληλοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες προακτέων προάγονται υποχρεωτικά μέσα σε ένα μήνα από την κύρωση των πινάκων ή από την ημέρα που συμπληρώνουν τον απαιτούμενο για την προαγωγή χρόνο υπηρεσίας. Η προαγωγή θωρείται ότι συντελείται από την ημέρα που συμπληρώνει ο υπάλληλος το χρόνο υπηρεσίας που απαιτείται για να προαχθεί στον επόμενο βαθμό, ποτέ όμως πριν την έναρξη ισχύος του οικείου πίνακα προακτέων.
  4. Στους πίνακες μη προακτέων περιλαμβάνονται οι υπάλληλοι που κρίνονται ως μη προακτέοι. Ως μη προακτέοι κρίνονται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου, βάσει πραγματικών στοιχείων, οι υπάλληλοι που δεν πληρούν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις να ασκήσουν τα καθήκοντα του ανώτερου βαθμού.
 • Πώς θα γίνεται η βαθμολογική ένταξη
  1. Οι υπάλληλοι, που έχουν πριν από το διορισμό τους χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, εντάσσονται μετά τη μονιμοποίησή τους μέχρι και τον αμέσως προηγούμενο του καταληκτικού βαθμό, συνυπολογιζομένου τυχόν πλεονάζοντος χρόνου στο βαθμό αυτό, ύστερα από ουσιαστική κρίση του υπηρεσιακού συμβουλίου. Η ένταξη ανατρέχει στον χρόνο κρίσης του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.   

  2. Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή σε Ο.Τ.Α., με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που, με βάση ειδικές διατάξεις, αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια υπηρεσία για βαθμολογική εξέλιξη.

  3. Προϋπηρεσία με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αντίστοιχη της προηγούμενης παραγράφου, σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των χωρών - μελών αυτής, λαμβάνεται υπόψη για την ένταξη.

  4. Προϋπηρεσία υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού που έχει διανυθεί σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή σε άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και αφορά σε αρχαιολογικά έργα, ανασκαφές ή άλλες συναφείς εργασίες που διενεργήθηκαν υπό την εποπτεία της οικείας Υπηρεσίας του Υπουργείου, αναγνωρίζεται στο σύνολό της ως προϋπηρεσία Δημοσίου και λαμβάνεται υπόψη για τη βαθμολογική τους εξέλιξη.

  5. Για την κατά τα ανωτέρω ένταξη λαμβάνεται υπόψη μόνο η προϋπηρεσία που έχει διανυθεί πριν από το διορισμό στην κατηγορία, στην οποία ανήκει ο υπάλληλος κατά το χρόνο της ένταξης.

  6. Προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο έως επτά (7) έτη που έχει διανυθεί προ του διορισμού, εκτός του δημοσίου τομέα, λαμβάνεται υπ’ όψη εφόσον αποδεικνύεται.

 

Δ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ

 • Ποιά είναι τα οφέλη από το νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων
  Αποκομματικοποίηση
  Η μετάβαση από την πελατειακή συγκρότηση της ιεραρχίας της δημόσιας διοίκησης όπως κατοχυρώθηκε ως μεταμφιεσμένη μεταρρύθμιση επί υπουργίας Μητσοτάκη σε ένα πραγματικά λειτουργικό, διαφανές, αντικειμενικό και αξιοκρατικό σύστημα επιλογής με ολιστική θεώρηση το οποίο λαμβάνει υπόψη του το σύνολο της προσωπικότητας των υπαλλήλων νοηματοδοτεί την ρήξη του ομφάλιου λώρου στις σχέσεις Κόμματος και Δημοσίων Υπαλλήλων.         

  Οικονομικό – διοικητικό όφελος
  Η αξιοποίηση των στελεχών της δημόσιας διοίκησης και η ανάδειξή τους με κριτήρια την επιστημονική και διοικητική τους γνώση και εμπειρία, με τρόπο αξιοκρατικό, διαφανή και αδιάβλητο, δίνει τη δυνατότητα σε μεγάλες ομάδες ανθρώπων που δεν είχαν ταυτιστεί με κομματική και πελατειακή εξάρτιση να αναδείξουν τις ικανότητές και να λάβουν ενεργά μέρος στη συγκρότηση μιας σύγχρονης δημόσιας διοίκησης. Η αξιοποίηση του συνόλου ανθρώπινου κεφαλαίου της δημόσιας διοίκησης, η βελτίωση της παραγωγικότητας και η σύνδεση της προσωπικής και επαγγελματικής αξίας με τη σταδιοδρομία στοιχειοθετούν πραγματική μεταρρύθμιση.

  Κοινωνικό όφελος
  Η διαφάνεια και η αξιοκρατία στην επιλογή των προϊσταμένων και στην αξιολόγηση των δημοσίων υπηρεσιών και των στελεχών της δημόσιας διοίκησης συνιστούν το πρότυπο αντίληψης της Κυβέρνησης για τις σχέσεις μεταξύ Κράτους – Πολιτών. Η ανατροπή των πελατειακών σχέσεων και η ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής λογοδοσίας της διοίκησης αποτελεί εχέγγυο απελευθέρωσης των παραγωγικών δυνατοτήτων της κοινωνίας, δίνοντας νέα αξία στη δημόσια σφαίρα παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών.

 • Ποιά είναι τα κριτήρια επιλογής προϊσταμένων
  Για την επιλογή προϊσταμένων λαμβάνονται υπόψη τέσσερις ομάδες κριτηρίων:
  α) Μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και προσόντων επαγγελματικής κατάρτισης,
  β) Μοριοδότηση βάσει εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης,
  γ) Μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης και,
  δ) Μοριοδότηση βάσει συνέντευξης.
 • Από ποιούς γίνεται η επιλογή προϊσταμένων
  Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π), Σμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) και Υπηρεσιακά Συμβούλια
 • Ποιοί μπορούν να μετέχουν στην Επιλογή Γενικών Διευθυντών
  - Κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ
  - Προϊστάμενοι γενικής διεύθυνσης για ένα έτος τουλάχιστον ή
  - Προϊστάμενοι Διεύθυνσης για 3 τουλάχιστον έτη ή
  - Κάτοχοι διδακτορικού τίτλου ή
  - Κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου ή
  - Απόφοιτοι Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης με 8 έτη στον Βαθμό Α ή
  - Υπάλληλοι ΠΕ με 10 έτη στο Βαθμό Α
 • Ποιοί μπορούν να μετέχουν στην Επιλογή Προϊσταμένου Διεύθυνσης
  - Κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ
  - Προϊστάμενοι Διεύθυνσης για 1 τουλάχιστον έτος ή
  - Κάτοχοι διδακτορικού τίτλου ή απόφοιτοι Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης ή κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με έξι τουλάχιστον πλεονάζοντα έτη στο βαθμό Α’ ή
  - Προϊστάμενοι Τμήματος για 3 έτη ή
  - Κάτοχοι του βαθμού Α’ με δέκα χρόνια τουλάχιστον πλεονάζοντα έτη σε αυτόν.
 • Ποιοί μπορούν να μετέχουν στην Επιλογή Προϊσταμένου Τμήματος
  - Κάτοχοι του βαθμού Α’.
 • Κριτήρια
  Μοριοδότηση βάσει τυπικών/εκπαιδευτικών και άλλων προσόντων:
  - Κάτοχοι διδακτορικού τίτλου ή μεταπτυχιακού τίτλου
  - Απόφοιτοι Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης
  - Βάσει εμπειρίας και άσκηση καθηκόντων ευθύνης
  - Βάσει αξιολόγησης
  - Βάσει δομημένης συνέντευξης από ειδικά συμβούλια με τη συμμετοχή του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)
 • Αξιολόγηση
  - Με βάση των μέσο όρο των εκθέσεων αξιολόγησης της τελευταίας τριετίας
  - Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου δεν λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση

 • Δομημένη Συνέντευξη
  - Διενεργείται από το ΕΙ.Σ.Ε.Π. για τις θέσεις προϊσταμένων Γενικών Διεύθυνσεων και το Σ.Ε.Π. για τις θέσεις Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων.
  - Σκοπός της είναι το Συμβούλιο να διαμορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου σε σχέση με τη θέση ευθύνης για την οποία κρίνεται. Λαμβάνεται υπόψη το προσωπικό μητρώο.
  - Δύο θεματικές ενότητες:
  • Ερωτήσεις σχετικές με το αντικείμενο του φορέα, της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, τις δεξιότητες και τα προσόντα του υποψηφίου
  • Ανάπτυξη υποθετικού σεναρίου (situational interview). Ο υποψήφιος θα επιλέγει με κλήρωση ερωτήσεις για ένα υποθετικό σενάριο από τράπεζα ερωτήσεων που θα δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
 • Προκήρυξη Θέσεων
  • Εκδίδεται 5 μήνες πριν τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων Γενικών Διευθυντών.
  • Αν κενωθεί θέση πριν την λήξη της θητείας ή συσταθεί νέα θέση η προκήρυξη εκδίδεται εντός μηνός και επιλέγεται προϊστάμενος για το ΥΠΟΛΟΙΠΟ της θητείας.

 

 

 

 

 

 

Μπορείτε να συμβάλλετε στην τελική έκδοση  του νομοσχεδίου  

Close