Διοικητική Ανασυγκρότηση

Η Διοικητική Ανασυγκρότηση στοχεύει στην αύξηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και στην δημιουργία μιας δημόσιας διοίκησης ικανής να ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά στις αναδυόμενες προκλήσεις τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό περιβάλλον.

Για την επίτευξη των ανωτέρω απαιτείται εξορθολογισμός των διοικητικών δομών μέσω της αξιολόγησης αυτών, αξιολόγηση των διοικητικών διαδικασιών και επιχειρησιακός επανασχεδιασμός αυτών, αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης και ενίσχυση των υπηρεσιών με ανθρώπινο δυναμικό σε υπηρεσίες κυρίως αιχμής μέσω της θέσπισης ενός αντικειμενικού, αξιοκρατικού και αποτελεσματικού συστήματος αξιολόγησης του ανθρωπίνου δυναμικού, συστήματος επιλογής προϊσταμένων και κινητικότητας.

Close