Αποσπάσεις στην επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Αποσπάσεις στην επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις υπαλλήλων στην επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: 2974/22.8.2014 Ανακοίνωσης - Πρόσκλησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): Ω4ΘΩΟΡΡΠ-ΤΝΤ.

Close