Νόμος 4275/2014

Νόμος 4275/2014

PDF | Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3526/2007) − Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις

1. Κείμενο νόμου

1.1 Αιτιολογική έκθεση / Σχέδιο νόμου / Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος) / Ειδική Έκθεση (Άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος) PDF
1.2 Τροποποιούμενες διατάξεις PDF
1.3 Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθμίσεων / Έκθεση Διαβούλευσης PDF
1.4 Πρακτικό Έκθεσης Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης PDF
1.5 Επιστημονική Υπηρεσία, Έκθεση επί του Νομοσχεδίου PDF

2. Πρακτικά Βουλής

2.1 Συνεδρίαση της 11ης Ιουλίου 2014 PDF

3. Εγκύκλιοι

3.1 Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α’ 161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ. PDF
3.2 Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4250/2014 και του άρθρου 8 του ν. 4275/2014 PDF

4.Υπουργικές Αποφάσεις

Close