Ορισμός μελών Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων ΥΔΜΗΔ

Ορισμός μελών Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων ΥΔΜΗΔ

PDF| DOC | Απόφαση επανελέγχου μετατροπής συμβάσεων ορισμένου σε αορίστου χρόνου

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
β) του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α’ 226’) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»,
γ) της παρ. 2 περ. β του άρθρου 38 και του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007 (Α’ 150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», όπως ισχύει,
δ) του Π.Δ. 320/1988 (Α’ 149) «Οργανισμός των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης», όπως ισχύει,
ε) του Π.Δ. 65/2011 (Α’ 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης…».
2. Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/11137/21.04.2008 (ΥΟΔΔ 194) απόφαση «Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/οικ.11174/28.04.2009 (ΥΟΔΔ 177) απόφαση.
3. Το γεγονός ότι η θητεία των Μελών, που ορίσθηκαν με την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.13994/14.05.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝ5Χ-Π0Β) απόφαση «Ορισμός Μελών Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων», όπως ισχύει, λήγει στις 14 Μαΐου 2014.
4. Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/οικ.12044/21-05-2012 (Β’ 1724) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής ‘με εντολή Υπουργού’ στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπως ισχύει.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

A. Ορίζουμε Πρόεδρο και Μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων τους κάτωθι υπαλλήλους του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:

1. Βασιλική Νταλάκου, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με βαθμό Γ’, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ, ειδικότητας Νομικοί Συνεργάτες, του Τμήματος Εκδόσεων και Γραμματειακής-Λογιστικής Εξυπηρέτησης, με παράλληλη άσκηση στο Γραφείο της Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Πρόεδρος, με αναπληρώτρια την Στυλιανή Ντομπρούδη, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με βαθμό Δ’, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ, ειδικότητας Νομικοί Συνεργάτες, της Διεύθυνσης Προσλήψεων Προσωπικού.
2. Τατιάνα Λάσκαρη, μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Γ’, του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, Προϊσταμένη του Τμήματος Ερευνών και Μετρήσεων Αποδοτικότητας, Μέλος, με αναπληρώτρια την Μαρία Λεβεντοπούλου, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Γ’, του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, Προϊσταμένη του Τμήματος Συνθηκών Εργασίας και Παραγωγικότητας.
3. Μάριος Κουτσομητόπουλος, μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Β’ του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, Προϊστάμενος του Τμήματος Επεξεργασίας και Διαρκούς Απογραφής της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής, Μέλος, με αναπληρώτρια την Αχιλλία Ανδρονίκη, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Δ’ του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, του Τμήματος Ανάπτυξης Μηχανογραφικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων.
4. Παναγιώτα Ματσούκα, μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Β’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, Προϊσταμένη του Τμήματος Εποπτείας του ΕΚΔΔΑ, Μέλος, με αναπληρώτρια την Φωτεινή Βλαχοπούλου, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Β’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, του Τμήματος Μεταβολών.
5. Κωνσταντίνος Βουτσινάς, μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Δ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, του Τμήματος Οργάνωσης Κεντρικής Διοίκησης, Μέλος, με αναπληρώτρια την Ελένη Νικολάου, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Δ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, του Τμήματος Διαδικασιών Μηχανογραφικού Συστήματος.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο Νικόλαος Ιωάννου, μόνιμος υπάλληλος με βαθμό ΣΤ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, του Τμήματος Γραμματείας Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, με αναπληρώτρια την Ολυμπία Παππά, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Γ’ του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, του Τμήματος Πολιτικής-Εποπτείας των Κρατικών Αυτοκινήτων και Τηλεπικοινωνιών.

B. Η θητεία της Επιτροπής είναι ετήσια και αρχίζει από την έκδοση της παρούσας.

Γ. Η Επιτροπή συνεδριάζει εντός και εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

Close