Αποδεικτική ισχύς διαβατηρίου «παλαιού τύπου»

Αποδεικτική ισχύς διαβατηρίου «παλαιού τύπου»

Αποδεικτική ισχύς διαβατηρίου «παλαιού τύπου» και δελτίου «παλαιού τύπου» ή «κομμένης» αστυνομικής ταυτότητας

Με αφορμή σχετικά ερωτήματα που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας από τα Κ.Ε.Π., εκδόθηκε η αρ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ /Φ.18/οικ.5812/6-3-2007 εγκύκλιος του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σύμφωνα με την οποία τα διαβατήρια «παλαιού τύπου» καθώς και τα δελτία «παλαιού τύπου» ή «κομμένης» αστυνομικής ταυτότητας, ως επίσημα έγγραφα του ελληνικού Κράτους, πρέπει να γίνονται δεκτά για την απόδειξη των στοιχείων της ταυτότητας των ενδιαφερομένων κατά τη διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών που προβλέπονται από τις διατάξεις του «Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας» όπως π.χ. υποβολή αιτήσεων προς τη Διοίκηση, επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.

 

Close