Μέσα απόδειξης των στοιχείων της ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών

Μέσα απόδειξης των στοιχείων της ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών

Με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.3731/2008 (Φ.Ε.Κ.263/Α΄/ 23-12-2008) "Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών", διευρύνθηκαν τα αποδεικτικά μέσα των στοιχείων της ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών και συμπεριλαμβάνονται πλέον σε αυτά, εκτός από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο και η άδεια οδήγησης καθώς και το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων, δεδομένου ότι από τα εν λόγω επίσημα έγγραφα του Ελληνικού Κράτους προκύπτουν τα βασικά στοιχεία της ταυτότητας του προσώπου που τα κατέχει (π.χ. όνομα, επώνυμο, έτος γέννησης κλπ), που είναι απαραίτητα για τις συναλλαγές του με τη Διοίκηση.

Στο πλαίσιο του εν λόγω νόμου εκδόθηκε η αρ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ /Φ.18/οικ.1640/21-1-2009 εγκύκλιος του Υπουργού Εσωτερικών.

 

Close