Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής

Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής

Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του N.2690/99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.45/τ.Α΄/9-3-1999), όπως συμπληρώθηκαν από αυτές των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 16 του Ν.3345/2005 (Φ.Ε.Κ.138/τ.Α΄/16-6-2005).

Περισσότερες πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, σχετικές γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους καθώς και συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις μπορείτε να βρείτε στα Σχετικά Αρχεία.

Close