Μετατάξεις-μεταφορές / αποσπάσεις υπαλλήλων

Μετατάξεις-μεταφορές / αποσπάσεις υπαλλήλων

PDF | DOC| Μετατάξεις-μεταφορές / αποσπάσεις υπαλλήλων του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών

A. Μετά την δημοσίευση του Ν. 4210/2013 [ΦΕΚ 254/Α΄] «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.», θέτουμε υπόψη σας ότι με τις διατάξεις του άρθρου 21 αυτού ρυθμίζονται θέματα µετατάξεων - µεταφορών και αποσπάσεων των µονίµων υπαλλήλων του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών και των υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.
Όπως ορίζεται και με την αιτιολογική του νόμου έκθεση, με τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις επιδιώκεται να δοθεί η ευχέρεια στους υπαλλήλους του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών να σταδιοδρομήσουν σε άλλες υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης και να διευκολυνθεί η μετακίνηση του προσωπικού των ΚΕΠ, παράλληλα με την διατήρηση σταθερού του αριθμού των υπηρετούντων στα ΚΕΠ, ώστε να τηρούνται οι απαραίτητες προδιαγραφές λειτουργίας τους και να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία αυτών, ιδιαίτερα ως προς τη συνέχιση της παροχής σταθερών και ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, από εξειδικευμένο προς τούτο προσωπικό.

Με τις προαναφερόμενες ρυθμίσεις ορίζονται τα εξής:

Από τη δημοσίευση του παρόντος και για διάστημα τουλάχιστον τριών ετών για τους μονίμους υπαλλήλους του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών και τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και έχουν εξαντλήσει την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3448/2006 υποχρέωση πενταετούς παραμονής στα οικεία Κ.Ε.Π. είναι επιτρεπτή μόνο:
Α. H διενέργεια εκούσιων αμοιβαίων μετατάξεων – μεταφορών ή αμοιβαίων αποσπάσεων και με υπαλλήλους άλλων κλάδων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Για τις προαναφερόμενες αμοιβαίες μετατάξεις- μεταφορές ή αμοιβαίες αποσπάσεις, απαιτείται, σε κάθε περίπτωση, προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

B. Η διενέργεια μετατάξεων – μεταφορών ή αποσπάσεων σε άλλο Κ.Ε.Π. της επιλογής τους, χωρίς την προϋπόθεση της αμοιβαιότητας, εφόσον, πλέον των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις προϋποθέσεων, το αρμόδιο προς διορισμό όργανο της υπηρεσίας διορισμού, βεβαιώνει ότι είναι επαρκής η απομένουσα στελέχωση του οικείου Κ.Ε.Π. και το αρμόδιο προς διορισμό όργανο του Κ.Ε.Π. προορισμού βεβαιώνει ότι υφίσταται ανάγκη στελέχωσης του Κ.Ε.Π. προορισμού.
Η μετάταξη ή μεταφορά ή απόσπαση γίνεται με την ίδια σχέση εργασίας σε κενή θέση της ίδιας κατηγορίας ή με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο μετατασσόμενος – μεταφερόμενος – αποσπασμένος, με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Γ. Διατάξεις περί αποσπάσεων για λόγους συνυπηρέτησης, όπως, ενδεικτικά, με σύζυγο στρατιωτικό ή εκπαιδευτικό, καθώς και η διάταξη του άρθρου 53 του ν. 3979/2011 δεν θίγονται με τις διατάξεις του παρόντος.

Σημειώνουμε ότι οι προαναφερόμενες ρυθμίσεις εφαρμόζονται μετά την λήξη της προβλεπόμενης στις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3448/2006, όπως ισχύουν, υποχρέωσης ελάχιστης πενταετούς παραμονής στα οικεία ΚΕΠ ενώ για την προβλεπόμενη στην παράγραφο Α. έγκριση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης απαιτείται η υποβολή αιτήματος από τους φορείς στους οποίους υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις των ενδιαφερομένων.
Τέλος, στις περιπτώσεις υλοποίησης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και κατά την παράγραφο Γ. των προαναφερόμενων ρυθμίσεων, αποσπάσεων για λόγους συνυπηρέτησης είναι αυτονόητο ότι απαιτείται η ενημέρωση της Υπηρεσία μας.
Β. Όπως προαναφέρθηκε, ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής των υπαλλήλων του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών στο ΚΕΠ διορισμού ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3448/2006 με τον όρο «τουλάχιστον για μία πενταετία» ενώ, με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ίδιου ως άνω Νόμου, στην Υπηρεσία μας αποδίδεται ρητώς η αρμοδιότητα για την οργάνωση, την εποπτεία, την παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας των Κ.Ε.Π.
Για τον λόγο αυτό μετακινήσεις / μετατάξεις υπαλλήλων του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, οι οποίες, χωρίς να πληρούνται τα προβλεπόμενα με τις ανωτέρω διατάξεις, υλοποιήθηκαν από τους οικείους φορείς χωρίς την σύμπραξη του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης πρέπει, με μέριμνα των οργάνων που εξέδωσαν τις σχετικές πράξεις, να ανακληθούν.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Close