Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων ΥΠ.Α.Α.Τ

Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων ΥΠ.Α.Α.Τ

PDF | DOC | Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών- βεβαιώσεων αρμοδιότητας ΥΠ.Α.Α.Τ.

Σας πληροφορούμε ότι στο πλαίσιο της επικαιροποίησης των δικαιολογητικών που έχουν ενταχθεί στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση και κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των Ν. 3242/2004 (Α΄102) και Ν. 3448/2006 (Α΄ 57), εκδόθηκε η υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254/22-8-2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 2145/30-8-2013 (ΑΔΑ : ΒΛ97Χ-ΖΥΡ). Επειδή, όμως, διαπιστώθηκε ότι εκ παραδρομής είχαν αποτυπωθεί λάθος ορισμένοι τίτλοι δικαιολογητικών καθώς και τίτλοι των υπηρεσιών που τα εκδίδουν κρίθηκε αναγκαίο να εκδοθεί νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση. Στο πλαίσιο αυτό εκδόθηκε η αρ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31870/20-11-2013 (Β’ 3050/29-11-2013) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Με την απόφαση αυτή καταργείται η αρ. ΔΙΑΔΠ/Α/8317/25-4-2005 (Β΄ 610) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» και η ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254/22-8-2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 2145) δεδομένου ότι έχουν επέλθει αλλαγές στα πιστοποιητικά και στις οργανικές μονάδες ή φορείς που τα εκδίδουν.

Σύμφωνα με την προαναφερόμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), η αυτεπάγγελτη αναζήτηση των κατωτέρων πιστοποιητικών-βεβαιώσεων, τα οποία εκδίδονται από τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ), διενεργείται πλέον υποχρεωτικά, χωρίς να απαιτείται σχετική εξουσιοδότηση του ενδιαφερόμενου, με σημείωμα (έγγραφο) της αρμόδιας για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης υπηρεσίας, το οποίο περιλαμβάνει τα στοιχεία των υποδειγμάτων εντύπων του Παραρτήματος της σχετικής ΚΥΑ.

Οι υπηρεσίες και τα αντίστοιχα πέντε (5) πιστοποιητικά/βεβαιώσεις είναι:

1. Κέντρα Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ)
- Βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

2. Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας
- Βεβαίωση για την έκδοση άδειας απόσταξης (βεβαίωση του άρθρου 7 παρ Ε3 του ν.2969/2001)
- Βεβαίωση εγγραφής στο σύστημα Γεωγραφικών πληροφοριών στον Ελαιοκομικό τομέα
- Βεβαιώσεις σχετικές με τις άδειες λειτουργίας των εγκαταστάσεων τροφίμων

3. Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα του ΥΠ.Α.Α.Τ
- Βεβαίωση της ιδιότητας νεοεισερχόμενου Νέου Γεωργού, Γεωργού (αφορά όσους έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα Νέων Γεωργών και δεν έχει παρέλθει 10ετία από την ένταξή τους καθώς και όσους έχουν ενταχθεί με σχέδιο βελτίωσης και δεν έχει παρέλθει 5ετία)

Ενόψει της εφαρμογής της προαναφερθείσας απόφασης, οι αρμόδιες προς αναζήτηση των παραπάνω πιστοποιητικών-βεβαιώσεων για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης υπηρεσίες, οφείλουν να τροποποιήσουν τα σχετικά έντυπά τους, κατά τρόπον ώστε να προκύπτει η υποχρέωση της αυτεπάγγελτης αναζήτησης από μέρους τους.

Επισημαίνεται ότι από την πρόσφατη Κοινή Απόφαση έχουν διαγραφεί όλα τα ειδικότερα πιστοποιητικά που αφορούσαν στους υπαλλήλους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (βεβαίωση προϋπηρεσίας, αποδοχών κλπ) δεδομένου ότι αυτά, ούτως ή άλλως, έχουν ενταχθεί στην υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση με την αρ. πρωτ ΔΙΑΔΠ/Α/17854 ΚΥΑ ( Β’ 1171) «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικών πράξεων και αφορούν μονίμους υπαλλήλους και υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού». Συνεπώς, η διατήρηση των ειδικότερων πιστοποιητικών που αφορούσαν στους υπαλλήλους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση με συναίνεση του ενδιαφερομένου είχε καταστεί περιττή με την έκδοση της αρ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Α/17854 ΚΥΑ (Β’ 1171) Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Διαδικασία αναζήτησης των πιστοποιητικών - βεβαιώσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Η Υπηρεσία, η οποία, οφείλει να αναζητήσει αυτεπάγγελτα τα πιστοποιητικά – βεβαιώσεις που αναφέρονται στην προαναφερθείσα απόφαση, υποχρεούται μέσα σε 24 ώρες από την υποβολή αίτησης του ενδιαφερομένου να αποστείλει σημείωμα (έγγραφο) στην υπηρεσία που εκδίδει τα πιστοποιητικά-βεβαιώσεις, στο οποίο να προσδιορίζεται με σαφήνεια ο δημόσιος σκοπός ή η διοικητική πράξη για την οποία απαιτείται η αναζήτηση των πιστοποιητικών / βεβαιώσεων και να παρέχονται επαρκή ταυτοποιητικά στοιχεία των προσώπων για τα οποία ζητείται το αντίστοιχο πιστοποιητικό / βεβαίωση. Αν υπάρχουν περισσότερα του ενός αιτήματα για την έκδοση πιστοποιητικού-βεβαίωσης, μπορούν να ομαδοποιηθούν στο ίδιο σημείωμα. Η αναζήτηση αυτή διενεργείται με έγγραφο, το οποίο πληροί τον διοικητικό τύπο του παραρτήματος της σχετικής ΚΥΑ.

Στο σημείωμα (έγγραφο) εκτός από τα στοιχεία επικοινωνίας της υπηρεσίας που το αποστέλλει αναγράφεται και το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου που αναζητά το πιστοποιητικό. Η αποστολή του σημειώματος (εγγράφου) γίνεται με χρήση τηλεομοιοτυπίας (fax) ή με απλό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) χωρίς να απαιτείται ψηφιακή υπογραφή.

Στη συνέχεια, η αρμόδια για την έκδοση του πιστοποιητικού/ βεβαίωσης Υπηρεσία, οφείλει μέσα σε 48 ώρες από την περιέλευση σ’ αυτήν του κατά τα ανωτέρω σημειώματος (εγγράφου), να αποστείλει με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το εν λόγω πιστοποιητικό, εφόσον συνοδεύεται, σε αυτό το στάδιο, από ψηφιακή υπογραφή. Η αποστολή του πιστοποιητικού ταχυδρομικά γίνεται αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση κατά την οποία απαιτείται η υποβολή του σε πρωτότυπο.
Στις περιπτώσεις που, σύμφωνα με ειδικές διατάξεις, απαιτείται το πρωτότυπο, ενεργοποιείται η διαδικασία για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης με βάση το αντίγραφο, το οποίο αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. (β) της παραπάνω αναφερόμενης ΚΥΑ, μέχρι τη λήψη του πρωτοτύπου, οπότε και εκδίδεται η τελική διοικητική πράξη.

Υπενθυμίζουμε ότι τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, αναζητούν τα πιστοποιητικά / βεβαιώσεις που αναφέρονται στην εν λόγω ΚΥΑ για τις διαδικασίες που διεκπεραιώνονται μέσω αυτών και για τις οποίες απαιτείται, ως δικαιολογητικό, μόνο για πολίτες οι οποίοι επιθυμούν να το χρησιμοποιήσουν σε φορείς που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης (π.χ. σε ιδιωτικές εταιρείες κ.λπ.)

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούνται:
• Τα Υπουργεία να ενημερώσουν τους φορείς που εποπτεύουν, κοινοποιώντας την παρούσα εγκύκλιο, για την εφαρμογή της παραπάνω αναφερόμενης Κοινής Απόφασης των Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
• Η Διεύθυνση Οργάνωσης & Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να συντονίσει τις αρμόδιες υπηρεσίες για την επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας (τηλέφωνα, αριθμούς συσκευών τηλεομοιοτυπίας και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς πολλά από τα αιτήματα για αυτεπάγγελτη αναζήτηση των ανωτέρω πιστοποιητικών/ βεβαιώσεων, θα διεκπεραιώνονται πλέον μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), προκειμένου αυτά να αναρτηθούν στις ιστοσελίδες των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αντίστοιχα για να είναι προσβάσιμα σε όλους τους αποδέκτες.
• Όλες οι αρμόδιες Υπηρεσίες να εφαρμόσουν πιστά την εν λόγω ΚΥΑ, για την υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση των ανωτέρω πιστοποιητικών / βεβαιώσεων.
• Η Γενική Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης να ενημερώσει τις Περιφέρειες και τους Δήμους για την πιστή τήρηση των ανωτέρω.
Σας ενημερώνουμε ότι το σύνολο του πληροφοριακού υλικού που αφορά στην παρούσα εγκύκλιο βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (www.minadmin.gov.gr) στη θέση: Διοικητική Μεταρρύθμιση-Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Δικαιολογητικών.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες η υπηρεσία μας βρίσκεται στην διάθεσή σας.

Στοιχεία Επικοινωνίας Υπηρεσιών Υ.Π.Α.Α.Τ.

Close