Κατάργηση επιτροπών ελέγχου εφαρμογής νομοθεσίας

Κατάργηση επιτροπών ελέγχου εφαρμογής νομοθεσίας

PDF | DOC | Κατάργηση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας του άρθρου δεύτερου παρ. 2β’ του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄/9.03.1999)

Ειδικότερα, με τις διατάξεις των παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 25 του νόμου αυτού καταργούνται:
Η παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 1943/1991 (Α΄ 50) και η παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3242/2004 (Α΄ 102), που αντικατέστησε την πρώτη.
Η παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 1943/1991 (Α΄ 50), και οι παρ. 2α του άρθρου δεύτερου του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3242/2004 (Α΄ 102) και παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44) που αντικατέστησαν ή συμπλήρωσαν την πρώτη.
Οι παράγραφοι 9 και 10 του άρθρου 5 του ν. 1943/1991 (Α΄ 50).
Η παρ. 12 του άρθρου 5 του ν. 1943/1991 (Α΄ 50) και η παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3242/2004 (Α΄ 102) που αντικατέστησε την πρώτη.
Η παρ. 13 του άρθρου 5 του ν. 1943/1991 (Α΄ 50) και οι παρ. 2β του άρθρου δεύτερου του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) και παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44) που αντικατέστησαν την πρώτη.
Η παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3242/2004 (Α΄ 102).

Επίσης στο ίδιο άρθρο ορίζεται ότι, από τη δημοσίευση του ν. 4210/2013 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αρχίζει η ισχύς του άρθρου αυτού και παύουν να ισχύουν όλες οι διοικητικές πράξεις που αφορούν στη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία των οκτώ (8) Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας, καθώς και εκείνες που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση των παραπάνω αναφερόμενων διατάξεων.

Κατόπιν των προεκτεθέντων, οι Διευθύνσεις Διοίκησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων οφείλουν να συγκεντρώσουν με δική τους μέριμνα όλες τις αιτήσεις για την καταβολή πλήρους αποζημίωσης που έχουν υποβληθεί και εκκρεμούν ενώπιον των οικείων Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας με τη σχετική τυχόν αλληλογραφία και να τις διαβιβάσουν άμεσα στο Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, ενημερώνοντας σχετικά την Υπηρεσία μας, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Τέλος, οι Διευθύνσεις Διοικητικού των Υπουργείων παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή σε όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα που εποπτεύουν.

Επίσης, οι Διευθύνσεις Διοίκησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή σε όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα που εποπτεύουν, συμπεριλαμβανομένων και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της χωρικής τους αρμοδιότητας.

Σας γνωρίζουμε ότι η παρούσα εγκύκλιος έχει καταχωρηθεί στο δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας μας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.minadmin.gov.gr, στη διαδρομή Διοικητική Μεταρρύθμιση / Σχέσεις Κράτους – Πολίτη / Προθεσμίες - Αποζημιώσεις.

Η Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους - Πολίτη του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία.

Close