Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» αποτελεί το βασικό εργαλείο για τη βελτίωση της ποιότητας της διακυβέρνησης στη χώρα μας. Λειτουργεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και έχει στόχο την υποβοήθηση της δημόσιας διοίκησης στη μετάβασή της σε ένα μοντέλο πολιτοκεντρικής, αποτελεσματικής, ανοιχτής και ευέλικτης διακυβέρνησης: από την απλή διαχείριση διαδικασιών, σε μια διοίκηση που θα στηρίζεται σε πολιτικές πνοής. Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στον εξορθολογισμό και στην απλοποίηση των διαδικασιών ως κρίσιμη προϋπόθεση για την εύρυθμη αυτοματοποίησή τους.

Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος είναι τέσσερις:

  • Η αναβάθμιση της ποιότητας των πολιτικών του Δημοσίου με εκσυγχρονισµό του ρυθμιστικού πλαισίου και ανασχεδιασµό δοµών και διαδικασιών.

Πρόκειται για δράσεις που αφορούν την αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών στο κανονιστικό πλαίσιο ρύθμισης της δημόσιας δράσης, στα συστήματα και τις δομές της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και στην προώθηση ανοιχτής, δίκαιης και συμμετοχικής λογικής.

  • Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης.

Αφορά την υιοθέτηση ενός σύγχρονου μοντέλου διαχείρισης και αξιοποίησης των ανθρώπινων πόρων που απασχολούνται στο Δημόσιο.

  • Η ενδυνάμωση των πολιτικών ισότητας των φύλων σε όλο το εύρος της δημόσιας διοίκησης, τομέας στον οποίο η χώρα μας υστερεί διαχρονικά.
  • Η τεχνική υποστήριξη του προγράμματος, μέσω δράσεων που εξασφαλίζουν τις πολιτικές και οργανωτικές προϋποθέσεις για την επιτυχία του.

Η αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου θα οδηγήσει σε πιο γρήγορη και αξιόπιστη διαχείριση των δεδομένων. Εφόσον αυτή συνδυαστεί με την επίτευξη διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων διαφορετικών υπηρεσιών, θα οδηγήσει σε λιγότερη γραφειοκρατία και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των δημοσίων οργανισμών, και θα απαλλάξει τους συναλλασσόμενους με το Δημόσιο από όλες τις παθογένειες που υφίστανται παραδοσιακά στις συναλλαγές τους αυτές. Η απλοποίηση των διαδικασιών αποτελεί βασική προϋπόθεση πριν από την αυτοματοποίησή τους, ώστε οι παρεχόμενες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις υπηρεσίες να αναβαθμίζονται συνεχώς σε απλότητα, φιλικότητα, ποιότητα, αξιοπιστία, ασφάλεια, ταχύτητα και οικονομία.

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και αξιοποιώντας τον προσανατολισμό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την ενίσχυση της διοικητικής αποτελεσματικότητας, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» έχει συνολικό προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 631 εκατ. ευρώ. Η επιτάχυνση των διαδικασιών μεταρρύθμισης του Δημοσίου και της επέκτασης των θεσμών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αναμένεται να αυξήσει κατακόρυφα την ονομαστική απορροφητικότητα και να υποστηρίξει την ουσιαστική αξιοποίηση των κονδυλίων του προγράμματος, η οποία μέχρι πρότινος ήταν υποτονική.

Close