Ζητούνται στοιχεία για ενιαίο βαθμολόγιο – μισθολόγιο

Ζητούνται στοιχεία για ενιαίο βαθμολόγιο – μισθολόγιο

PDF | DOC | Ζητούνται στοιχεία για την εφαρμογή ενιαίου βαθμολογίου – μισθολογίου

Κατόπιν της υπ’ αριθ. 253/2013 γνωμοδότησης του ΣΤ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και προκειμένου να γίνει αποδεκτή και από τον Υπουργό Οικονομικών δυνάμει του τρίτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 3086/2002, σύμφωνα με το οποίο «Γνωμοδοτήσεις επί ερωτημάτων που αφορούν μισθολογικά ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος ή που μπορεί να έχουν ευρύτερες δημοσιονομικές συνέπειες, είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση μόνο εφόσον γίνουν αποδεκτές και από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών», παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των υπαλλήλων σας που υπέβαλαν αίτηση αναγνώρισης συνάφειας διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών πριν την έναρξη ισχύος του νέου Βαθμολογίου-Μισθολογίου, αλλά η σχετική απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου εκδόθηκε μετά την έναρξη ισχύος αυτού ή δεν έχει εκδοθεί ακόμη.
Σημειώνεται ότι η αριθ. 253/2013 γνωμοδότηση του ΣΤ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους εκδόθηκε κατόπιν του υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.21/1171/οικ.11172/09-05-2012 ερωτήματος, με το οποίο η υπηρεσία μας ζητούσε από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους να γνωμοδοτήσει για το εάν, για τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων, οι οποίοι υπέβαλαν αιτήσεις για την αναγνώριση από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της συνάφειας του διδακτορικού τους διπλώματος ή του μεταπτυχιακού τους τίτλου σπουδών σε χρόνο προγενέστερο της έναρξης ισχύος του ν. 4024/2011 (την 1.11.2011) αλλά η σχετική απόφαση εκδόθηκε μεταγενέστερα, δηλαδή μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν. 4024/2011, τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του δευτέρου κεφαλαίου του νόμου αυτού ή του προϊσχύοντος ν. 3205/2003.
Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να υπολογίσει τις δημοσιονομικές επιπτώσεις από την ενδεχόμενη αποδοχή εκ μέρους του Υπουργού Οικονομικών της αριθ. 253/2013 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ., παρακαλείστε να μας αποστείλετε τα κάτωθι στοιχεία, συμπληρώνοντας τους επισυναπτόμενους πίνακες, κατά περίπτωση, το αργότερο μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2013 στο email: hrm@ydmed.gov.gr:

  • τον αριθμό των υπαλλήλων σας που είχαν αιτηθεί την αναγνώριση συνάφειας διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών πριν την 1η /11/2011, αλλά η σχετική απόφαση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου εκδόθηκε μετά την 1/11/2011 ή δεν έχει εκδοθεί ακόμη σημειώνοντας και την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.
  • την κατηγορία στην οποία υπηρετούσαν οι υπάλληλοι κατά την 1η/11/2011.
  • τον συνολικό χρόνο υπηρεσίας που ελήφθη υπόψη για την κατάταξη των υπαλλήλων κατά την 1η/11/2011.
  • το βαθμό στον οποίον κατετάγησαν οι υπάλληλοι καθώς και τον πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό την 1η /11/2011.
  • την τυχόν συνδρομή στο πρόσωπο των αιτούντων υπαλλήλων και πρόσθετων προσόντων, όπως κατοχή και συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην περίπτωση που είχε αιτηθεί την αναγνώριση συνάφειας διδακτορικού διπλώματος, ή η ιδιότητα αποφοίτου της ΕΣΔΔ ή ΕΣΤΑ κ.ά.

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού ή Προσωπικού των Υπουργείων ή οι Δ/νσεις Εποπτείας των Ν.Π.Δ.Δ. παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα εγκύκλιο στα ΝΠΔΔ, που εποπτεύουν και να μεριμνήσουν για τη συγκέντρωση όλων των στοιχείων και την αποστολή τους στην υπηρεσία μας στο email: hrm@ydmed.gov.gr
Η Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών παρακαλείται να κοινοποιήσει την παρούσα στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.

Close