Μετάταξη 31 υπαλλήλων ΠΕ Πληροφορικής στη Γ.Γ.Π.Σ.

Μετάταξη 31 υπαλλήλων ΠΕ Πληροφορικής στη Γ.Γ.Π.Σ.

PDF | DOC | Ανακοίνωση μετάταξης τριάντα ενός (31) υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: Δ1Γ 1151933 ΕΞ2013/7.10.2013 Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ):):ΒΛΛ6Η-ΛΥΡ.

Close