Ορισμός Μελών Τριμελούς Επιτροπής διενέργειας πρόχειρων διαγωνισμών του ΥΔιΜΗΔ

Ορισμός Μελών Τριμελούς Επιτροπής διενέργειας πρόχειρων διαγωνισμών του ΥΔιΜΗΔ

PDF | DOC | Ορισμός Μελών Τριμελούς Επιτροπής για τη διενέργεια πρόχειρων διαγωνισμών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Α. Ορίζουμε Πρόεδρο και Μέλη της Τριμελούς Επιτροπής για τη διενέργεια πρόχειρων διαγωνισμών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Υ.ΔΙ.ΜΗ.Δ.) τους κάτωθι υπαλλήλους του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ., ως εξής:

1. Μαρία Διαγουμά, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Ε’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, του Τμήματος Διαγωνισμών και Επιλογών της Διεύθυνσης Προσλήψεων Προσωπικού, Πρόεδρο, με αναπληρώτρια την Μαρία Δακτυλίδη, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Δ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, του Τμήματος Διαδικασιών Μηχανογραφικού Συστήματος της Διεύθυνσης Προσλήψεων Προσωπικού.
2. Σοφία Παπαδάκη, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Δ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, του Τμήματος Προστασίας Πολιτών της Διεύθυνσης Σχέσεων Κράτους-Πολίτη, Μέλος, με αναπληρώτρια την Αλεξάνδρα Παβέλη, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Δ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, του Τμήματος Λειτουργίας των ΚΕΠ της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας των ΚΕΠ.
3. Αγγελική Μπαλού, υπάλληλο με βαθμό Δ’ του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, του Τμήματος Ανάπτυξης Μηχανογραφικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων, Μέλος, με αναπληρωτή τον Στέργιο Τσιαφούλη, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με βαθμό Ε’ εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ, ειδικότητας Πληροφορικής, του Τμήματος Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων.

Β. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Αγγελική Κωνσταντινίδου, μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Γ’ του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, της Διεύθυνσης Προσλήψεων Προσωπικού, με αναπληρωτή τον Νικόλαο Καραβίτη, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με βαθμό Δ’, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ, ειδικότητας Προσωπικού Η/Υ, του Τμήματος Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων.

Γ. Η Επιτροπή λειτουργεί εντός και εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

Δ. Η θητεία της Επιτροπής είναι ετήσια και αρχίζει από την έκδοση της παρούσας.

Close