Περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα

Περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα

Με το ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α΄/15.03.2006) «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» ενσωματώθηκε στην εθνική έννομη τάξη, η Οδηγία 2003/98 (L 345/90/31-12-2003) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2003, για την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δημόσιου τομέα και διαμορφώθηκε το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν τη δίκαιη, αναλογική και ισότιμη περαιτέρω χρήση των εγγράφων του δημόσιου τομέα, από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο του εν λόγω νόμου εκδόθηκε η αρ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.17/οικ.13807/20.6.2006 εγκύκλιος του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Close