Πρόσβαση σε διοικητικά έγγραφα - Χορήγηση αντιγράφων

Πρόσβαση σε διοικητικά έγγραφα – Χορήγηση αντιγράφων

H πρόσβαση σε έγγραφα και η χορήγηση αντιγράφων εγγράφων προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του N.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α΄/9-3-1999), όπως αυτές συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.2880/2001 (ΦΕΚ 9/Α΄/30-1-2001) και αντικαταστάθηκαν με αυτές της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α΄/11-2-2004).

Περισσότερες πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη πρόσβαση σε έγγραφα και τη χορήγηση αντιγράφων εγγράφων, σχετικές γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και δικαστικές αποφάσεις καθώς και συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις μπορείτε να βρείτε στα Σχετικά Αρχεία.

Close