Δείκτες μέτρησης για Εθνικό Τυπογραφείο και ΕΚΔΔΑ

Δείκτες μέτρησης για Εθνικό Τυπογραφείο και ΕΚΔΔΑ

PDF | DOC | Καθορισμός δεικτών μέτρησης αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του Εθνικού Τυπογραφείου και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)

Σε συνέχεια της υπηρεσιακής μας εγκυκλίου με απ ΔΙΠΑ/Φ.3.1/6860/08.03.2013 και θέμα «Εφαρμογή Στοχοθεσίας για το έτος 2013 και επικαιροποίηση Δεικτών Μέτρησης Αποτελεσματικότητας & Αποδοτικότητας» δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1089/Β/30-04-2013 η ΥΑ του ΥΔΙΜΗΔ για τον «Καθορισμό δεικτών μέτρησης αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του Εθνικού Τυπογραφείου και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης»(ΕΚΔΔΑ)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 1-7 του ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 44/Α/11.2.2004).
β. Του άρθρου 1 του Ν. 3895/2010 «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του δημοσίου τομέα» (ΦΕΚ 206/Α΄/8-12-2010) και του Π.Δ. 188/96 «Οργανισμός Εθνικού Τυπογραφείου» (ΦΕΚ 146/Α΄/1996), όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 13/2005 (ΦΕΚ 11/Α΄/2005), Π.Δ. 26/2005 (ΦΕΚ 43/Α΄/2005), Π.Δ. 137/09 (ΦΕΚ 184/Α΄/2009) και τις ΔΙΔΚ/Φ.1.2/27010 (ΠΕ)/27-12-2011 (ΦΕΚ 3151/Β΄/30-12-2011) και ΔΙΔΚ/Φ.1.2/26847 (ΠΕ)/4-5-2012 (ΦΕΚ 1519/Β΄/4-5-2012) υπουργικές αποφάσεις.
γ. Του άρθρου 24 του ν. 3200/2003 (ΦΕΚ 281/Α/9.12.2003) «Τροποποιήσεις του ν. 1388/1983 «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης», Ίδρυση Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», του ΠΔ 57/2007 (ΦΕΚ 59/Α/14-3-2007) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που διέπουν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και του ΠΔ 1/2008 (1 Α΄/ 07-01-2008) «Οργανισμός Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).
δ. Του ΠΔ 320/1988 (ΦΕΚ 149/Α/5.7.1988) «Οργανισμός των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
ε. Του ΠΔ 373/1995 (ΦΕΚ 201/Α/14.9.1995) «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του».
στ. Του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α/27.06.2011) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,……».
ζ. Του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Δι@ύγεια και άλλες διατάξεις».
η. Του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α/2012) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Την ανάγκη αποτελεσματικότερης λειτουργίας των Δημοσίων Φορέων και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Ι. Καθορίζουμε ως γενικούς και ειδικούς δείκτες μέτρησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του Εθνικού Τυπογραφείου και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), τους ακόλουθους:

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
1. Συνολικός αριθμός εκτυπωτικών εργασιών των φορέων του δημοσίου τομέα.
2. Μηνιαία παραγωγή ΦΕΚ.
3. Πωλήσεις ΦΕΚ ανά τεύχος.
4. Μέσος ημερήσιος αριθμός πολιτών που επισκέπτονται το Εθνικό Τυπογραφείο.
5. Μέσος ημερήσιος αριθμός ηλεκτρονικών επισκέψεων στο site του Εθνικού Τυπογραφείου.
6. Συνολικός αριθμός συνδρομητών.
7. Ετήσιος αριθμός παραπόνων – προσφυγών πολιτών.
8. Ποσοστό υπαλλήλων που χειρίζονται Η/Υ επί του ποσοστού των υπαλλήλων

ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
I. Α΄ Προγραμματισμού Παραγωγής
1. Μέσος συνολικός χρόνος δημοσίευσης και τελικού ορισμού ΦΕΚ ανά εκτυπωμένο τεύχος.
2. Αριθμός ημερών ολοκλήρωσης των εκτυπωτικών εργασιών.
3. Αριθμός εκτυπωτικών εργασιών των φορέων του δημοσίου τομέα.
4. Αριθμός εγγράφων που παραλαμβάνονται με ηλεκτρονική μορφή.
5. Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης καθημερινών εργασιών.

II. Β΄ και Θ΄ Φωτοστοιχειοθεσίας
1. Αριθμός διαμορφωμένων εγγράφων.
2. Αριθμός μορφοποιημένων δοκιμίων – ΦΕΚ.
3. Αριθμός διορθώσεων – εντολών δοκιμίων – ΦΕΚ.
4. Αριθμός παραγωγής λοιπών εργασιών.

III. Γ΄ και Ι΄ Εκτυπώσεων – Βιβλιοδεσίας
1. Κόστος διαχείρισης του εντύπου.
2. Αύξηση παραγωγής εντύπων.
3. Χρονοδιαγράμματα.
4. Ανθρώπινο δυναμικό.
5. Ποιότητα υπηρεσιών.

IV. Δ΄ Ανθρώπινου Δυναμικού
1. Μέσος χρόνος επεξεργασίας αιτημάτων πρόσληψης, μετάταξης, απόσπασης υπαλλήλων.
2. Μέσος χρόνος διεκπεραίωσης αιτημάτων συνταξιοδότησης υπαλλήλων.
3. Μέσος χρόνος διεκπεραίωσης αιτημάτων υπαλλήλων.
4. Μέσος χρόνος διεκπεραίωσης υπηρεσιακών θεμάτων.
5. Μέσος όρος ημερών εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, επιμόρφωσης ανά ενδιαφερόμενο υπάλληλο.
6. Αριθμός εκπαιδευτικών επισκέψεων στο χώρο του Εθνικού Τυπογραφείου.
7. Μέσος χρόνος διαχείρισης εγγράφων.
8. Μέσος χρόνος διαχείρισης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

V. Ε΄ Διαχείρισης
1. Κόστος συμβάσεων συντήρησης μηχανημάτων.
2. Κόστος λειτουργικών δαπανών.
3. Επιμόρφωση υπαλλήλων διεύθυνσης διαχείρισης.
4. Χρονική κατάρτιση ετήσιου προϋπολογισμού.
5. Διαχείριση και επίτευξη προϋπολογισμού.
6. Διεκπεραίωση διαδικασιών μισθοδοσίας.
7. Διεκπεραίωση υποθέσεων προσωπικού.
8. Διεκπεραίωση αιτημάτων διευθύνσεων.
9. Εξυπηρέτηση υπουργείων και υπηρεσιών.
10. Μέσος χρόνος διεκπεραίωσης υποθέσεων πελατών.

VI. ΣΤ΄ Τεχνικής Υποστήριξης
1. Συνεχής ενημέρωσης, σχετικά με την τεχνολογία του μηχανολογικού εξοπλισμού.
2. Δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου μηχανών (σε συνεργασία με τη διεύθυνση Πληροφορικής).
3. Εξασφάλιση επιχειρησιακής ετοιμότητας των υποδομών του Εθνικού Τυπογραφείου.
4. Περιορισμός επισκευών μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών – ηλεκτρονικών βλαβών από εξωτερικά συνεργεία περί το 5% των εγγεγραμμένων κονδυλίων.
5. Εξοικονόμηση δαπανών αποκατάστασης βλαβών.
6. Γρήγορη αποκατάσταση βλαβών στο μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό – ηλεκτρονικό εξοπλισμό του Εθνικού Τυπογραφείου.
7. Μέριμνα πλήρους προσβασιμότητας και εξυπηρέτησης των ατόμων με αναπηρία στο Εθνικό Τυπογραφείο.

VII. Ζ΄ Πληροφορικής
1. Ικανοποίηση αιτημάτων χρηστών για τον εξοπλισμό του πληροφοριακού συστήματος.
2. Μέσος χρόνος ικανοποίησης αιτήματος χρήστη για τον εξοπλισμό του πληροφοριακού συστήματος.
3. Ικανοποίηση αιτημάτων χρηστών για το λογισμικό του πληροφοριακού συστήματος.
4. Μέσος χρόνος ικανοποίησης αιτήματος χρήστη για το λογισμικό του πληροφοριακού συστήματος.
5. Ικανοποίηση αιτημάτων χρηστών του δικτυακού τόπου του Εθνικού Τυπογραφείου.

VIII. Η΄ Προώθησης Εκδόσεων
1. Μέσος χρόνος διεκπεραίωσης αιτημάτων συνδρομητών.
2. Αριθμός τηλεφωνικών κλήσεων για πληροφορίες δημοσιευμάτων ημερησίως.
3. Αριθμός πολιτών για πληροφορίες δημοσιευμάτων ημερησίως.
4. Αριθμός ελλείψεων ΦΕΚ των ταχυδρομικών και ημερήσιων συνδρομητών.
5. Μέσος χρόνος εξυπηρέτησης πολιτών από τηλεφώνου.
6. Μέσος χρόνος εξυπηρέτησης πολιτών που επισκέπτονται το Εθνικό Τυπογραφείο.

IX. Προεκτύπωσης
1. Αριθμός εγγράφων προς σάρωση.
2. Αριθμός εγγράφων – δοκιμίων προς ταξινόμηση.
3. Αριθμός διόρθωσης τυπογραφικών δοκιμίων.
4. Αριθμός δοκιμίων – εργασιών μοντάζ και τελικού ελέγχου.

ΕΚΔΔΑ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
1. Βαθμός ικανοποίησης από την χρησιμότητα των επιμορφωτικών προγραμμάτων
2. Βαθμός ικανοποίησης για τις φάσεις Σπουδών Προεισαγωγικής Εκπαίδευσης που έχουν ολοκληρωθεί
3. Ποσοστό Απορρόφησης Ετήσιας επιχορήγησης Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων
4. Ποσοστό ανάπτυξης Νέων Ψηφιακών Υπηρεσιών του ΕΚΔΔΑ

ΕΙΔΙΚ0Ι ΔΕΙΚΤΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1. Ποσοστό έκδοσης πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών και βεβαιώσεων των υπαλλήλων του ΕΚΔΔΑ μικρότερο ή ίσο του ποσοτικού στόχου
2. Ποσοστό απεσταλμένων ενημερωτικών ηλεκτρονικών εγγράφων, προς ενημέρωση του προσωπικού του ΕΚΔΔΑ
3. Αριθμός επιμορφωθέντων υπαλλήλων επί του συνόλου των υπαλλήλων του Φορέα
4. Μέσος χρόνος ανταπόκρισης σε αιτήματα υπαλλήλων του ΕΚΔΔΑ για παροχή φωτοαντιγράφων
5. Μέσος χρόνος εσωτερικής διανομής εγγράφων

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1. Μέσος χρόνος έκδοσης και Κοινοποίησης αποφάσεων Διοικητικού και Επιστημονικού Συμβουλίου
2. Μέσος χρόνος ανταπόκρισης σε αιτήματα που απευθύνονται σε Γενικό Γραμματέα και Πρόεδρο Δ.Σ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1. Μέσος χρόνος εκκαθάρισης προς τρίτους
2. Μέσος χρόνου έκδοσης βεβαιώσεων αποδοχών και αποζημιώσεων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1. Αριθμός διαδικασιών αρμοδιότητας Τμήματος Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων που μελετήθηκαν προς βελτίωση
2. Αριθμός ανάπτυξης Νέων Ψηφιακών Υπηρεσιών
3. Ποσοστό κάλυψης αιτημάτων προσαρμογής των Πληροφοριακών συστημάτων ΕΚΔΔΑ για τις επιχειρησιακές του ανάγκες
4. Ποσοστό διαθεσιμότητας εξοπλισμού και συστημάτων πληροφορικής
5. Ποσοστό χρόνου διαθεσιμότητας ψηφιακών υπηρεσιών
6. Ποσοστό ικανοποιούμενων αιτημάτων προς τη Βιβλιοθήκη
7. Μέσος χρόνος ανταπόκρισης επί των ψηφιακά υποβαλλόμενων αιτημάτων προς τη Βιβλιοθήκη
8. Μέσος χρόνος υποβολής Μηνιαίων Δελτίων Δήλωσης Δαπανών προς τις ειδικές υπηρεσίες διαχείρισης
9. Μέσος χρόνος υποβολής Εξαμηνιαίων Δελτίων Φυσικού Αντικειμένου προς τις ειδικές υπηρεσίες διαχείρισης

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Ποσοστό των υποβληθέντων φακέλων σχεδιασμού επιμορφωτικών προγραμμάτων που έχουν ελεγχθεί στο πλαίσιο του συστήματος πιστοποίησης.
2. Ποσοστό εσωτερικών επιθεωρήσεων που διενεργούνται στις Υπηρεσίες του ΕΚΔΔΑ επί του αριθμού των προγραμματισθέντων εσωτερικών επιθεωρήσεων

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

1. Αριθμός Μνημονίων Συνεργασίας με φορείς του εξωτερικού που προετοιμάζονται
2. Αριθμός Ενημερωτικών Δελτίων (Newsletter ΕΚΔΔΑ) που εκδίδονται στο πλαίσιο της ενημέρωσης της κοινής γνώμης

ΕΣΔΔΑ

1. Μέσος όρος χρόνου αποστολής στοιχείων παρακολούθησης του προγράμματος σπουδών από τους σπουδαστές, μέσω συστήματος ωρομέτρησης
2. Μέσος όρος αξιολόγησης της διοικητικής υποστήριξης που παρέχεται τους διδάσκοντες της ΕΣΔΔΑ
3. Μέσος χρόνος ανταπόκρισης σε αιτήματα
4. Μέσος χρόνος συγκέντρωσης και αποστολής των βεβαιώσεων των ωρών διδασκαλίας προς εκκαθάριση

5. Αριθμός ανθρωποωρών εισηγητών που πραγματοποιήθηκαν, επί του συνόλου των προβλεπόμενων ανθρωποωρών ανά φάση σπουδών της κάθε εκπαιδευτικής σειράς
6. Αριθμός ανθρωποωρών εκπαιδευομένων που πραγματοποιήθηκαν επί του συνόλου των προβλεπόμενων ανθρωποωρών ανά εκπαιδευτική σειρά
7. Αριθμός εγγεγραμμένων σπουδαστών στην ηλεκτρονική τάξη τις δύο πρώτες εβδομάδες κάθε Φάσης Σπουδών
8. Ποσοστό μαθημάτων που το βασικό εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή, βάσει τελικού σχεδίου μαθήματος, αναρτήθηκε πλήρως στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής τάξης
9. Αριθμός ανθρωποωρών διδασκόντων που πραγματοποιήθηκαν, προς το σύνολο των προβλεπομένων ανθρωποωρών ανά φάση εκπαιδευτικής σειράς.
10. Μέσος όρος της βαθμολογίας αξιολόγησης των ΥΣΕ από τους διδάσκοντες
11. Πλήθος μαθημάτων που πραγματοποιήθηκαν και αξιολογήθηκαν τουλάχιστον ως «καλό», εκ μέρους των σπουδαστών / πλήθος μαθημάτων που πραγματοποιήθηκαν και αξιολογήθηκαν, εκ μέρους των σπουδαστών
12. Πλήθος διδασκόντων που αξιοποιήθηκαν και αξιολογήθηκαν τουλάχιστον ως «καλοί», εκ μέρους των σπουδαστών / διδασκόντων που αξιοποιήθηκαν και αξιολογήθηκαν, εκ μέρους των σπουδαστών

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
1. Ποσοστό διεκπεραίωσης των αιτημάτων παροχής νομικών απαντήσεων επί των υποβληθέντων.
2. Ποσοστό διεκπεραίωσης των προς έλεγχο νομιμότητας εισηγήσεων προς το Δ.Σ., των Διακηρύξεων και των συμβάσεων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., επί των υποβληθέντων.
3. Ποσοστό διεκπεραίωσης των δικαστικών και εν γένει νομικών υποθέσεων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,επί των εκκρεμών.

MOTEK
1. Αριθμός αναρτηθέντων Διαβουλεύσεων, Προσκλήσεων Ανακοινώσεων προς το συνολικό αριθμο των υποβληθέντων Διαβουλεύσεων, Προσκλήσεων Ανακοινώσεων
2. Μέσος χρόνος ανάρτησης των Διαβουλεύσεων, Προσκλήσεων Ανακοινώσεων από την ημερομηνία οριστικής υποβολής τους
3. Αριθμός αναρτηθέντων τεκμηρίων προς το συνολικό αριθμό υποβληθέντων τεκμηρίων στο Φόρουμ και το Αποθετήριο
4. Αριθμός υλοποιηθέντων καινοτόμων εργαστηρίων/ δράσεων προς τον αριθμό προγραμματισμένων καινοτόμων εργαστηρίων και δράσεων

ΙΝΕΠ
1. Ποσοστό υλοποιηθέντων προγραμμάτων αρχικού προγραμματισμού
2. Ποσοστό εμβόλιμων προγραμμάτων επί του αρχικού προγραμματισμού
3. Πλήθος φακέλων προς επικαιροποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων
4. Πλήθος επιμορφωτικών προγραμμάτων δημιουργίας /επικαιροποίησης εκπαιδευτικού υλικού
5. Πλήθος επιμορφωτικών προγραμμάτων δημιουργίας /επικαιροποίησης υλικού πιστοποίησης
6. Ποσοστό ικανοποίησης από την παρεχόμενη επιμόρφωση
7. Ποσοστό ικανοποίησης συμμετεχόντων από αξιοποιηθέντες εισηγητές
8. Πλήθος υλοποιηθέντων προγραμμάτων στην περιφέρεια
9. Πλήθος εκπαιδευομένων στελεχών ΔΔ και ΤΑ
10. Πλήθος υλοποιηθέντων επιμορφωτικών προγραμμάτων βέλτιστων πρακτικών
11. Πλήθος υλοποιηθέντων επιμορφωτικών προγραμμάτων μέσω εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
12. Πλήθος σχέσεων συνεργασίας με φορείς του εσωτερικού, στα πλαίσια της ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών.
13. Ποσοστό συμμετοχής του ΠΙΝΕΠΘ στο συνολικό επιμορφωτικό έργο

ΙΙ. Η περιοδικότητα της μέτρησης των δεικτών είναι ετήσια, όπου δεν αναφέρεται διαφορετικά. Στην ΕΣΔΔΑ η μέτρηση των αντιστοίχων δεικτών θα γίνεται στη λήξη κάθε Φάσης Σπουδών με αφετηρία την έναρξη κάθε εκπαιδευτικής σειράς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Close