Κατακύρωση διαγωνισμού καθαριότητας 2013

Κατακύρωση διαγωνισμού καθαριότητας 2013

PDF | DOC | Απόφαση κατακύρωσης του πρόχειρου διαγωνισμού για τον καθαρισμό χώρων των κτιρίων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κεντρική Υπηρεσία (Βασ. Σοφίας 15), Τμήμα Εκδόσεων, Γραμματειακής και Λογιστικής Εξυπηρέτησης – “Ραπτάρχης” (Χαρ. Τρικούπη 5) και Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής (YAΠ, Φιλοξένους 2-4 και Σπινθάρου)

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(I).
I.1. Tου Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/26-7-85), όπως συμπληρώθηκε με τον Ν.2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και τροποποιήθηκε με το Ν.2469/97 (ΦΕΚ 38/Α/1997).
I.2. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).
I.3. Του Π.Δ. 320/88 (ΦΕΚ 149/Α/88) "Οργανισμός Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης", όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
I.4. Του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Β΄/27.06.2011) περί Διάσπασης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και σύστασης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Ι.5.Του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α’/2012) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
Ι.6.Της αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/οικ.12044/21-5-2012 (ΦΕΚ 1724/B’/2012), απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

(ΙΙ).
II.1. Του Ν.2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/94) σχετικά με την «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος» στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και ειδικότερα του άρθρου 24.
II.2. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) "Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων".
II.3. Του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και τις διατάξεις» και ειδικότερα των άρθρων 82 έως 85, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010).
II.4. Του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10.7.07) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου».
II.5. Της με αρ.2/45564/0026/31.07.2001 απόφασης (ΦΕΚ 1066/Β/10.8.01) του Υφυπουργού Οικονομικών «Αύξηση και ορισμός σε ευρώ των χρηματικών ποσών» του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95.
II.6. Του άρθρου 5 του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».
II.7. Tης με αριθμ. 35130/739/09.08.2010 απόφασης σχετικά με την αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.
II.8. Του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007 για τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV).
II.9. Του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010) "Προστασία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση τις δημοσιονομικής κρίσης".
II.10. Του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».
II.11. Του Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α/2010) "Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο".
II.12. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) "Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις".
II.13. Του Π.Δ. 113/2010 ( Φ.Ε.Κ. 194/Α/2010 ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
II.14. Της παρ.1 του άρθρου 3Β του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/2011), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 12α του άρθρου 49 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α’/2011).
II.15. Το αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/5/οικ.2837/31.1.2012 έγγραφο με το οποίο η Διεύθυνση Οικονομικού του ΥΔΙΜΗΔ υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου.
2. Τις από 18/1/2013 τεχνικές προδιαγραφές για τον καθαρισμό των χώρων των κτιρίων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Κεντρική Υπηρεσία, Βασ. Σοφίας 15, Τμήμα Εκδόσεων, Γραμματειακής και Λογιστικής Εξυπηρέτησης – “Ραπτάρχης”, Χαρ. Τρικούπη 5 και Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής YAΠ, Φιλοξένους 2-4 και Σπινθάρου).
3. Τις με αριθμ. πρωτ. 30440/8.5.06, 31262/16.11.06, 31372/9.8.10 εγκυκλίους του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σχετικά με τις συμβάσεις του Δημοσίου με συνεργεία καθαριότητας καθώς και τον υπ΄ αριθμ. N. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/A/15.7.2010) σχετικά με το νέο ασφαλιστικό σύστημα και ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις.
4. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/οικ.16305/13.7.2012 (ΑΔΑ: Β41ΞΧ-Μ49) απόφαση ορισμού των μελών τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια πρόχειρων διαγωνισμών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/2/οικ.1063/9.1.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΦΑΧ-12Τ) απόφαση ορισμού των μελών επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής εργασιών καθαριότητας των κτιρίων του ΥΔΙΜΗΔ.
6. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΟΙΚ/Φ1Π/1/44/3074/29.1.13 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:ΒΕΙΚΧ-ΟΓΚ) με α/α καταχώρησης 10218 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της ΥΔΕ.
7. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Φ.320/6/4804/14.2.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥ5Χ-Θ02) απόφαση διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τον καθαρισμό χώρων των κτιρίων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κεντρική Υπηρεσία (Βασ. Σοφίας 15), Τμήμα Εκδόσεων, Γραμματειακής και Λογιστικής Εξυπηρέτησης – “Ραπτάρχης” (Χαρ. Τρικούπη 5) και Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής (YAΠ, Φιλοξένους 2-4 και Σπινθάρου).
8. Την αρ. πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Φ.320/6/5527/22.2.2013 απόφαση παράτασης υποβολής προσφορών για την αριθμ. ΔΙΟΙΚ/Φ.320/6/4804/14.2.2013 διακήρυξη.
9. Τις προσφορές που υποβλήθηκαν από τις εταιρίες:
1. Smart Clean ΕΠΕ Υπηρεσίες Καθαρισμού,
2. Alistipes Ltd & Σία ΟΕ,
3. Αττικά Κτίρια Τεχνική Οργάνωση & Συντήρηση ΕΠΕ,
4. Perfect Clean Services P.C.S. Θεοδώρα Σ. Μπουντούρη Συνεργείο Καθαρισμού,
5. Ασπασία Αθ. Νικογεώργου Συνεργείο Καθαρισμού Κτιρίων,
6. Fantasy Cleaning Service Νικολόπουλος Χρήστος – Αντωνοπούλου Βασιλική Ε.Ε. Τεχνική Εταιρία Γενικών Καθαρισμών- Υπηρεσίες Φύλαξης,
7. Κων/νος Παπαχριστόπουλος & Σια Ο.Ε. Γενικοί Καθαρισμοί Κτιρίων Στελέχωση Κατασκηνώσεων Παιδικών Σταθμών.
10. Τα με αριθμ. 1/21.3.2013, 2/1.4.2013, 3/2.4.2013, 4/3.4.2013, 5/4.4.2013 και 6/15.4.2013 πρακτικά της αρμόδιας Επιτροπής για τη διενέργεια πρόχειρων διαγωνισμών, όπως μας διαβιβάστηκαν στις 18.4.2013.
11. Το με αριθμ. πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Φ.320/7/11255/18.4.2013 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με θέμα: «Ενημέρωση για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης».
12. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της εταιρείας ΚΩΝ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., όπως υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα στις 22.04.2013.
13. Το με αριθμ. 7/25.04.2013 πρακτικό της Επιτροπής για τη διενέργεια πρόχειρων διαγωνισμών.
14. Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Φ.1Π/2/15/11349/29.04.2013 (ΑΔΑ: ΒΕ5ΩΧ-ΑΑΡ) απόφαση προανάληψης υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2014, ύψους 5.573,33€, σε βάρος πίστωσης του ΚΑΕ 0875 «Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Αποδεχόμαστε τα με αριθμ. 3/2.4.2013, 4/3.4.2013, 5/4.4.2013, 6/15.4.2013 και 7/25.04.2013 πρακτικά της Επιτροπής για τη διενέργεια πρόχειρων διαγωνισμών του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ. για το έργο: «Καθαρισμός χώρων των κτιρίων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κεντρική Υπηρεσία (Βασ. Σοφίας 15), Τμήμα Εκδόσεων, Γραμματειακής και Λογιστικής Εξυπηρέτησης – “Ραπτάρχης” (Χαρ. Τρικούπη 5) και Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής (YAΠ, Φιλοξένους 2-4 και Σπινθάρου)» (απόφαση προκήρυξης αριθμ. πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Φ.320/6/4804/14.02.2013)
2. Αποκλείουμε:
α) τις εταιρείες «Fantasy Cleaning Service Νικολόπουλος Χρήστος – Αντωνοπούλου Βασιλική Ε.Ε. Τεχνική Εταιρία Γενικών Καθαρισμών- Υπηρεσίες Φύλαξης», «Smart Clean ΕΠΕ Υπηρεσίες Καθαρισμού» και «Ασπασία Αθ. Νικογεώργου Συνεργείο Καθαρισμού Κτιρίων» λόγω μη συμμόρφωσης των δικαιολογητικών συμμετοχής με τις απαιτήσεις της διακήρυξης σύμφωνα με τα με αριθμ. 3/2.4.2013 και 4/3.4.2013 πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και επιστρέφουμε κλειστές και σφραγισμένες τις οικονομικές προσφορές,
β) την εταιρεία «Perfect Clean Services P.C.S. Θεοδώρα Σ. Μπουντούρη Συνεργείο Καθαρισμού» λόγω μη συμμόρφωσης των δικαιολογητικών συμμετοχής και του περιεχομένου της Τεχνικής Προσφοράς με τις απαιτήσεις της διακήρυξης σύμφωνα με τα με αριθμ. 3/2.4.2013 και 4/3.4.2013 πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και επιστρέφουμε κλειστή και σφραγισμένη την οικονομική προσφορά και
γ) την εταιρεία Alistipes Ltd & Σία ΟΕ λόγω ασάφειας της οικονομικής της προσφοράς σύμφωνα με τα αρ. 5/4.4.2013 και 6/15.4.2013 πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.
3. Κατακυρώνουμε το αποτέλεσμα του διενεργηθέντος πρόχειρου διαγωνισμού στην εταιρεία ΚΩΝ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., (Υπηρεσίες Καθαριότητας Κτιρίων - Στελέχωση Κατασκηνώσεων), που εδρεύει στην οδό Αλκιβιάδου 77-79, Αγ. Παντελεήμων Αχαρνών, Αθήνα, Τ.Κ. 10440, με ΑΦΜ 099034502, η οποία στο εξής θα αποκαλείται ανάδοχος του έργου για τον καθαρισμό χώρων των κτιρίων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κεντρική Υπηρεσία (Βασ. Σοφίας 15), Τμήμα Εκδόσεων, Γραμματειακής και Λογιστικής Εξυπηρέτησης – “Ραπτάρχης” (Χαρ. Τρικούπη 5) και Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής (YAΠ, Φιλοξένους 2-4 και Σπινθάρου).
4. Οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου είναι οι αναγραφόμενες στο Παράρτημα Α΄ της απόφασης προκήρυξης (ΔΙΟΙΚ/Φ.320/6/4804/14.2.2013) του διαγωνισμού και στην τεχνική προσφορά της αναδόχου, όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με την προαναφερόμενη προκήρυξη,
5. Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν τα όσα ειδικότερα αναφέρονται:
α) στην με αριθμ. πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Φ.320/6/4804/14.2.2013 απόφαση προκήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού,
β) στην τεχνική και οικονομική προσφορά της αναδόχου, όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με την προαναφερόμενη προκήρυξη.
6. Η δαπάνη για την εκτέλεση του προαναφερόμενου έργου με βάση την τιμή του αναδόχου ανέρχεται στο ποσό των τριάντα δύο χιλιάδων εκατόν ενενήντα δύο ευρώ και πενήντα ένα λεπτών (32.192,51€), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων τετρακοσίων τεσσάρων ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (7.404,28 €). Η συνολική αξία του έργου ανέρχεται στο ποσό των τριάντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών (39.596,79€). Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού, του ΚΑΕ 0875, του φορέα 05/150, του οικονομικού έτους 2013.
7. Η σύμβαση θα ισχύει για εννέα (9) μήνες, με δυνατότητα παράτασης υπό την προϋπόθεση της εξασφάλισης των σχετικών πιστώσεων από το Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.
Οι εργασίες καθαρισμού θα αρχίσουν σε ημερομηνία που θα ορισθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Το Ελληνικό δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα λύσης της σύμβασης οποτεδήποτε μετά από προηγούμενη προειδοποίηση προς τον αντισυμβαλλόμενο (Ανάδοχο) προ δύο (2) μηνών και χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου προς αποζημίωση του αντισυμβαλλόμενου.
8. Η ανάδοχος εταιρεία θα επιβαρυνθεί με τις νόμιμες κρατήσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
-3% υπέρ ΜΤΠΥ
-2% χαρτόσημο επί του ΜΤΠΥ
-20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου.
Στην καθαρή αξία θα γίνει παρακράτηση φόρου 8% για την παροχή υπηρεσιών και 4% για την προμήθεια αγαθών (άρθρο 55 παρ. 1 εδ. στ΄ του Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151/Α/94). Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο.
Σημειώνεται ότι, σε εφαρμογή του άρθρου 4, παρ. 3, του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011), όπως εξειδικεύτηκε με το αρ. Π1/1493/4-9-2012 έγγραφο του Γενικού Γραμματέως Εμπορίου, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% επί της αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., η οποία παρακρατείται κατά την πρώτη πληρωμή. Η εν λόγω κράτηση να κατατεθεί στον αριθμ. ΕΤΕ-155540127-55 ειδικό λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας στο όνομα της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
9. Η πληρωμή θα γίνεται μηνιαίως, βάσει τιμολογίου του αναδόχου, μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών καθαρισμού από την αρμόδια Επιτροπή, για τους χώρους και εργασίες που αναφέρονται στους κάτωθι πίνακες της Προκήρυξης υπ΄ αριθ. ΔΙΟΙΚ/Φ.320/6/4804/14.2.2013:
α) Πίνακες 1 έως 6 για τους χώρους επί της Β. Σοφίας 15,
β) Πίνακες 1 έως 4 για τους χώρους επί της Χαρ. Τρικούπη 5 και
γ) Πίνακες 1 έως και 6 για τους χώρους επί της Σπινθάρου και Φιλοξένους 2-4.
Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει κάθε μήνα κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από τη Δ/νση Επιθεώρησης Εργασίας.
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του ΚΠΔ (Π.Δ. 118/07), καθώς και στην σχετική απόφαση του Υπ. Οικονομικών (ΦΕΚ 431/Β/7.5.98).
10. Σημειώνεται ότι, η ανάδοχος υποχρεούται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή την καταβολή των νομίμων αποδοχών του προσωπικού που απασχολεί, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, όπως ισχύει, και να καλύπτει το πραγματικό κόστος των νόμιμων αποδοχών των εργαζομένων, όπως αυτές ορίζονται από τις οικείες συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή διαιτητικές αποφάσεις. Όμοια ισχύουν και για την τήρηση του νόμιμου ωραρίου, την ασφαλιστική κάλυψη τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζόμενων κ.λ.π.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρω θα καταγγέλλεται η Σύμβαση με την Ανάδοχο Εταιρεία (Εγκύκλιος 30440/8-5-2006 και Εγκύκλιοι 31262/16.11.06 και 31372/9.8.10 του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας).
11. Η ανάδοχος εταιρεία είναι υποχρεωμένη μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης να υπογράψει τη σχετική σύμβαση με την οποία θα καθοριστούν οι λοιπές λεπτομέρειες. Η ανάδοχος εταιρεία μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης. Στην περίπτωση αυτή όμως ο χρόνος παράδοσης του έργου αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης.
12. Κατά την υπογραφή της σύμβασης, η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να προσκομίσει:
 Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 10% επί της καθαρής αξίας, ήτοι τρείς χιλιάδες διακόσια δέκα εννέα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (3.219,25 €).
 Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα
 Νομιμοποιητικά στοιχεία της αναδόχου, από τα οποία να προκύπτουν ποιος εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία για την υπογραφή της σύμβασης
13. Για τα θέματα που δε ρυθμίζονται με την παρούσα, έχουν εφαρμογή:

  • οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου.
  • η σχετική προκήρυξη του διαγωνισμού.
  • η τεχνική και οικονομική προσφορά της αναδόχου, όπου δεν έρχεται σε αντίθεση με τη σχετική προκήρυξη του διαγωνισμού.

Τα με αριθμ. 3/2.4.2013, 4/3.4.2013, 5/4.4.2013 και 6/15.4.2013 πρακτικά της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας είναι διαθέσιμα από την Διεύθυνση Οικονομικού.

Close