Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Υποστήριξης των Εφαρμογών του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Υποστήριξης των Εφαρμογών του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου

PDF | DOC | ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης των εφαρμογών του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η

1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1.1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005)
1.2. Του Π.Δ 133/2017 (ΦΕΚ 161/Α’/30.10.2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπως ισχύει.
1.3. Του Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α΄/08.07.2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
1.4. Του Π.Δ 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α΄/09.07.2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
1.5. Του Π.Δ 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α΄/17.07.2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

1. Τις διατάξεις :
1.1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
1.2. Του Ν.4605/2019 (Α’52/1.4.2019) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία ΕΕ 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (ΕEL 157 της 15.06.2016- Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 43 αυτού.
1.3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
1.4. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθ.1,
1.5. την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
1.6. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
1.7. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»
1.8. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως ισχύει
1.9. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
1.10. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
1.11. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
1.12. της με αρ. 57654/2017 (ΦΕΚ 1781/Β/23.5.2017) Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
1.13. Της με αριθμ.1191/22.03.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 969/Β/22.03.2017) «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του Ν.4412/2016 (Α’147).
1.14. Της υπ’ αριθ. 158/2016 Απόφασης της ΕΑΑΔΗΣΥ «Έγκριση “Τυποποιημένου Έντυπου Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α ́ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (ΦΕΚ 3698/Β'/16.11.2016),καθώς και την Κατευθυντήρια Οδηγία υπ’ αριθμ. 23 της Ενιαίας Ανεξάρτητες Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), (απόφαση: 3/24.01.2018) με θέμα: «Ειδικά θέματα συμπλήρωσης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), με ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε).
1.15. Του υπ’ αριθμ. 5035/28.09.2018 διευκρινιστικού εγγράφου με ΑΔΑ: 6ΔΛΚΟΞΤΒ-ΟΥΨ και θέμα «Ζητήματα που άπτονται του χρόνου έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού».
1.16. Του υπ’ αρ. 2210/19.4.2019 διευκρινιστικού εγγράφου (ΑΔΑ 66ΓΠ0ΞΤΒ-Ζ9Κ) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ με θέμα «Διευκρινίσεις ως προς το χρόνο έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών κατακύρωσης), κατόπιν δημοσίευσης του ν. 4605/2019».
1.17. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
1.18. το με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/560/ΟΙΚ.33296/26.9.2019 σχετικό αίτημα με τις συνημμένες προδιαγραφές της αρμόδιας οργανικής μονάδας.
1.19. Την ΔΙΠΔΑ/Φ3Π/11/οικ.34741/10.10.2019 απόφασης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης (ΑΔΑΜ 19REQ005693344 & ΑΔΑ Ω3Β3465XΘΨ-ΘΝΚ)

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για την «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης των εφαρμογών του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου», συμπεριλαμβανομένου τεσσάρων ανθρωπομηνών (4 Α/Μ) Εξελικτικής συντήρησης, συνολικού προϋπολογισμού πενήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ (€ 57.784,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (ήτοι καθαρό ποσό € 46.600,00 πλέον ΦΠΑ € 11.184,00).

Λοιπές λεπτομέρειες ορίζονται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ».

Το εν λόγω έργο θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΑΛΕ 24.20.98.9001 - Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες, του Ειδικού Φορέα 1007.207.0000000, του οικονομικού έτους 2020 σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΔΙΠΔΑ/Φ3Π/11/οικ.34741 απόφαση (ΑΔΑ: Ω3Β3465XΘΨ-ΘΝΚ και ΑΔΑΜ: 19REQ005693344).

(CPV): 72267000-4 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής λογισμικού

(CPV): 72500000-0 Υπηρεσίες πληροφορικής.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ, και συγκεκριμένα την 6.11.2019 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται:
1. με κατάθεση τους στο Τμήμα Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών (ισόγειο) της αναθέτουσας αρχής, (Βασ. Σοφίας 15, Τ.Κ. 106 74, Αθήνα), υπόψη της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού

2. με αποστολή, επί αποδείξει, στη διεύθυνση: Υπουργείο Εσωτερικών - Βασ. Σοφίας 15 - ΤΚ 106 74 – Τμήμα Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών (ισόγειο), υπόψη της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω υπηρεσία μέχρι την τελική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών, ήτοι μέχρι την 5.11.2019 ημέρα ΤΡΙΤΗ και έως 2:00 μ.μ. ώρα.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.
Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, με οποιονδήποτε τρόπο ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,
που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παρούσας και πληρούν τους όρους αυτής.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Οι προσφορές θα κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο με τα στοιχεία της υπηρεσίας και του Διαγωνιζομένου.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του Διαγωνισμού.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ.

Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με :
α) τους συμπληρωματικούς γενικούς όρους που επισυνάπτονται.
β) Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης και τα παραρτήματά της θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής minadmin.ypes.gr καθώς και στον δικτυακό τόπο του ΚΗΜΔΗΣ www.eprocurement.gov.gr και του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr.

Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να ελέγξουν από άποψη πληρότητας τη διακήρυξη ως προς το συνολικό αριθμό σελίδων και των παραρτημάτων της και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε έλλειψη, να το γνωστοποιήσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές νομιμότητας κατά του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με του όρους της διακήρυξης εφόσον έχουν ζητηθεί έγκαιρα, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής: minadmin.ypes.gr, το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες, πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την υποβολή των προσφορών.

Τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών-διευκρινίσεων υποβάλλονται στην υπηρεσία μας γραπτώς ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ1  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ2

Close