Διμηνιαίο Δελτίο Νομοθεσίας 4/19

Διμηνιαίο Δελτίο Νομοθεσίας 4/19

PDF | DOC | Διμηνιαία ενημέρωση Νομοθεσίας για το έτος 2019 του Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Εσωτερικών - Διοικητική Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τεύχος 4ο (01/07/2019 – 31/08/2019)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ii

1. ΝΟΜΟΙ και οι Συνοδευτικές Εκθέσεις τους 4
2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Ε.Ε. 5
3. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 15
4. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
(ή και με σύμπραξη άλλου/ων Υπουργού/ών – Γενικού Γραμματέα Πρωθυπουργού) 16
5. ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Π.Υ.Σ.) 21
6. ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Π.Ν.Π.) 21
7. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 21
Α. Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης/Εσωτερικών 21
Β. Κ.Υ.Α. με σύμπραξη της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης/του Υπουργού 22
Εσωτερικών 22
Γ. Λοιπές Υ.Α. 23
Δ. Λοιπές Κ.Υ.Α. 41
8. ΚΑΝΟΝΙΣMΟΣ ΒΟΥΛΗΣ 51

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 52

1. Ιδιωτικοποιήσεις – Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου 52
2. Οργανισμοί Υπηρεσιών – Σύσταση και Κανονισμοί Εσωτερικής Λειτουργίας 52
Νομικών Προσώπων 52
3. Συγχωνεύσεις – Καταργήσεις – Λύσεις – Εκκαθαρίσεις Νομικών Προσώπων 60
4. Υπερωριακή απασχόληση μονίμου και προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. 60
5. Εκτός έδρας μετακινήσεις υπαλλήλων 100
6. Ετήσιες Εκθέσεις Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών 104
7. Αποφάσεις Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος 105
8. Διεθνείς Συμβάσεις – Κυρώσεις Συμφωνιών, Μνημονίων Συνεργασίας 107
και Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ 107
9. Ε.Σ.Π.Α. 108

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠ.Δ.Α. 110

Α. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 110
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 110
1. Γενικές Διατάξεις 110
2. Ηλεκτρονικό έγγραφο 118
3. Ηλεκτρονικά Αρχεία 119
4. Ηλεκτρονικές Διαδικασίες ΚΕΠ-ΕΚΕ 120
5. Δι@ύγεια 124
6. Ψηφιακή Υπογραφή 126
7. Πιστοποίηση 127

Β. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 129
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 129
1. Γενικές Διατάξεις 129
2. Κατάργηση της υποχρέωσης για επικύρωση των αντιγράφων 131
3. Απόδειξη ταυτότητας προσώπου 131
4. Περιορισμός των δικαιολογητικών 132
5. Προθεσμίες για απάντηση σε αιτήματα πολιτών 134
6. Περιορισμός συναρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων – Περιορισμός Υπογραφών 135
7. Αντικατάσταση κατάθεσης συγκεκριμένων δικαιολογητικών
με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης 136
8. Ανασύσταση φακέλου 138
9. Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών 138
10. Ισχύς αναρτημένων στο διαδίκτυο πράξεων 139
11. Απλούστευση συγκεκριμένων διαδικασιών 140

Γ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 145
ΚΡΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 145
1. Γενικές Διατάξεις 145
2. Καθορισμός διαδικασίας μίσθωσης ιδιωτικών αυτοκινήτων από Δημόσιες Υπηρεσίες… 150
3. Επισκευή, συντήρηση και προμήθεια καυσίμων οχημάτων κρατικών υπηρεσιών 150
4. Ζητήματα σχετικά με την ασφάλιση και τα τροχαία ατυχήματα 152
που προκαλούνται από οχήματα του Δημοσίου 152

Δ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 154
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 154
1. Γενικές Διατάξεις 154
2. Ειδικές Διατάξεις 158

Ε. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 160
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 160
(Αποσπάσεις, Μετατάξεις, Μετακινήσεις, Μεταφορά προσωπικού,
μνημονιακή κινητικότητα) 160

ΣΤ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Δ.Α.Χ. 171

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 179
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠ.Δ.Α. 179

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ……………192
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ.…………………………………………………..192

Close