Στελέχωση του Ν.Π.Ι.Δ. Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών

Στελέχωση του Ν.Π.Ι.Δ. Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών

Ανακοίνωση- Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στελέχωση του Ν.Π.Ι.Δ. Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: 34/31/07/2019 Πρόσκλησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ):ΨΜΤ546Μ0ΗΟ-05Ω.

Close