Συμπληρωματική εγκύκλιος για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών σε προσωπικό ΔΕ

Συμπληρωματική εγκύκλιος για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών σε προσωπικό ΔΕ

PDF | DOC | Ενίσχυση σε προσωπικό ΔΕ διοικητικών κλάδων για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών, σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012

Σε συνέχεια των με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/52/οικ. 28085/3-12-2012 και ΔΙΔΑΔ/Φ.48/53/οικ. 30879/24-12-2012 εγκυκλίων της υπηρεσίας μας, για την αποστολή στοιχείων και αιτημάτων, αναφορικά με κάλυψη θέσεων προσωπικού ΔΕ Διοικητικών κλάδων, σας αποστέλλουμε για διευκόλυνση του έργου σας πίνακα (XLS), στον οποίο θα καταγράψετε συγκεντρωτικά τα αιτήματα των φορέων και υπηρεσιών ανά Υπουργείο, σύμφωνα με το παράδειγμα που συνοδεύει την παρούσα. Ο εν λόγω πίνακας θα πρέπει να αποσταλεί άμεσα στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση trimeles@ydmed.gov.gr).

Παράδειγμα:(XLS)

Close