Προκήρυξη θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία GSA (European Global Navigation Satellite Systems Agency)

Προκήρυξη θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία GSA (European Global Navigation Satellite Systems Agency)

PDF | DOC | Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία GSA (European Global Navigation Satellite Systems Agency)

Σύμφωνα με το Α.Π.4691/09-07-2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία GSA (European Global Navigation Satellite Systems Agency) δημοσιεύει την υπό στοιχεία GSA/2019/SNE/001 προκήρυξη θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων.
Δεν υπάρχει προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.
Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.gsa.europa.eu/gsa-seconded-national-experts

Δεδομένου ότι οι υποψηφιότητες διαβιβάζονται μέσω της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε., οι αιτήσεις, οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνουν το έντυπο “employer authorization for seconded national expert candidate” και το έντυπο “application form” (επισυνάπτονται), θα πρέπει να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε. admin@rp-grece.be

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: A B C

Close