Μέλη Επιτροπής Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας

Μέλη Επιτροπής Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας

PDF | «Ορισμός Μελών Επιτροπής Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας»

Α. Τροποποιούμε, ως προς τον Πρόεδρο, τον αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/4/3102/04-02-2009 (ΥΟΔΔ 68) απόφασης «Ορισμός Μελών Επιτροπής Ελέγχου Εφαρμογης Νομοθεσίας», όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με τον αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/4/οικ.3918/13-02-2012 απόφασης, ως εξης:
1. Κωνσταντίνος Κυριόπουλος, Πάρεδρος του Νομικου Συμβουλίου του Κράτους, Πρόεδρος, σε αντικατάσταση του Ιωάννη Χατζηνέκουρα, με αναπληρωτή τον Νικόλαο Δημητρακόπουλο, Πάρεδρο του Νομικου Συμβουλίου του Κράτους.

Close