Απλουστεύσεις διοικητικών διαδικασιών προς ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

Απλουστεύσεις διοικητικών διαδικασιών προς ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: Απλουστεύσεις διοικητικών διαδικασιών προς ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 5008060

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 793.431,60 €

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ: 25 ΜΗΝΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: ΜΕΛΕΤΗ/ΠΡΟΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΕΠ-ΕΚΕ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΣΩΝ ΑΡΧΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 29.512,00 €

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 4 ΜΗΝΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης με τη λειτουργία της πλατφόρμας EU-GO, Ανάλυση των απαιτήσεων - προδιαγραφών για την υλοποίηση των προτάσεων ανασχεδιασμού, Προδιαγραφές νέας πλατφόρμας ή απαιτήσεις αναβάθμισης υπάρχουσας, Εκτίμηση των ενδεχόμενων αναγκών σε υλικοτεχνική υποδομή για τη χρήση της πλατφόρμας από όλα τα ΚΕΠ της Χώρας (όχι μόνο από τα (54) ΚΕΠ-ΕΚΕ), Κατάρτιση πλάνου υλοποίησης/μετάβασης στη νέα πλατφόρμα, Κοστολόγηση και Δημιουργία/ υποστήριξη πιλοτικής εφαρμογής.

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η πρόταση για τον ανασχεδιασμό της πλατφόρμας EU-GO, που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις εξυπηρέτησης των παρόχων υπηρεσιών.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Close