Απόσπαση υπαλλήλων στο Δήμο Μαραθώνος, για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές

Απόσπαση υπαλλήλων στο Δήμο Μαραθώνος, για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατά παρέκκλιση απόσπαση υπαλλήλων στο Δήμο Μαραθώνος, για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αριθμ. πρωτ. 23422/17.9.2018 Ανακοίνωσης - Πρόσκλησης για αποσπάσεις υπαλλήλων στον Δήμο Μαραθώνος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 17 της από 26-7-2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Έκτακτα μέτρα για την στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018" ( ΦΕΚ 138 τ.Α΄ ), με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΩΤΣ9ΩΛΜ-ΡΥΜ

Close