Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων

Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων

PDF | Τροποποιήσεις άρθρων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.: Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια − Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 51 Α' 2010 - Ν.3839/2010).

Close