Επικαιροποιημένος Νόμος για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (ν.3979/2011)

Επικαιροποιημένος Νόμος για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (ν.3979/2011)

PDF | DOC | Επικαιροποιημένος Νόμος για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (ν.3979/2011)

Ο παρών Νόμος αποτελεί μέρος του Συλλογικού Έργου «Διαρκής Κώδικας Νομοθεσίας-Ραπτάρχης» (ΔΚΝ-Ραπτάρχης) το οποίο υλοποιείται από το Τμήμα Διαρκούς Κώδικα Νομοθεσίας – «Ραπτάρχης» της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Η παρουσίαση του παρόντος Νόμου ακολουθεί τα μεθοδολογικά και λειτουργικά δεδομένα της θεματικής ένταξής του στον ΔΚΝ-Ραπτάρχη, ιδίως από την άποψη των παραπομπών σε συσχετιζόμενα κανονιστικά κείμενα και σε άλλες θεματικές ενότητες του Έργου.
Φέρεται σε γνώση των χρηστών του παρόντος Νόμου ότι η κωδικοποιημένη μορφή του αποτελεί χρηστικό εργαλείο νομικής πληροφόρησης και ότι σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τα επίσημα κανονιστικά κείμενα, όπως αυτά βρίσκονται δημοσιευμένα στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης, στα οποία και παραπέμπουν οι σχετικές υπερσυνδέσεις.
Το παρόν επικαιροποιεί την προηγούμενη έκδοση του Νόμου για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση της 20.7.2015.

Close