Επικαιροποιημένος Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας

Επικαιροποιημένος Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας

PDF | DOC | Επικαιροποιημένος  Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας

Επικαιροποιημένος Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (έκδ. 29.1.2018)

Ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας αποτελεί μέρος του Συλλογικού Έργου «Διαρκής Κώδικας Νομοθεσίας-Ραπτάρχης» (ΔΚΝ-Ραπτάρχης) το οποίο υλοποιείται από το ομώνυμο Τμήμα της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Η παρουσίαση του Κώδικα ακολουθεί τα μεθοδολογικά και λειτουργικά δεδομένα της θεματικής ένταξής του στο ΔΚΝ-Ραπτάρχη, ιδίως από την άποψη των παραπομπών σε συσχετιζόμενα κανονιστικά κείμενα και σε άλλες θεματικές ενότητες του Έργου.

Φέρεται σε γνώση των χρηστών του Κώδικα ότι η παρούσα κωδικοποιημένη μορφή του αποτελεί χρηστικό εργαλείο νομικής πληροφόρησης και ότι σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τα επίσημα κανονιστικά κείμενα, όπως αυτά βρίσκονται δημοσιευμένα στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Το παρόν επικαιροποιεί την προηγούμενη έκδοση του Κώδικα της 31.10.2015.

Close