Διευκολύνσεις Μητρότητας και Ανατροφής Τέκνου

Διευκολύνσεις Μητρότητας και Ανατροφής Τέκνου

PDF | DOC | Διευκολύνσεις Μητρότητας και Ανατροφής Τέκνου στους Υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

ΣΤΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ

Αρ. 89 του Π.Δ. 410/88 & Αρ. 11 του Ν. 2874/2000 (κύρωση του άρθρ. 7 της ΕΓΣΣΕ 1993 και του άρθρ. 7 της ΕΓΣΣΕ 2000-2001).

 • Στις υπαλλήλους οι οποίες κυοφορούν, χορηγείται άδεια κύησης και λοχείας με πλήρεις αποδοχές οκτώ (8) εβδομάδες πριν (άδεια κύησης) και εννέα (9) εβδομάδες μετά (άδεια λοχείας) τον τοκετό. Η τήρηση των χρονικών διαστημάτων είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που η εργαζόμενη γεννήσει πρόωρα, το υπόλοιπο της άδειας χορηγείται μετά τον τοκετό, έτσι ώστε ο χρόνος της άδειας να φθάνει συνολικά τις δεκαεπτά (17) εβδομάδες.

ΑΔΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ

άρθρο 10 της ΕΓΣΣΕ (2000-2001).

 • Στον πατέρα υπάλληλο χορηγείται άδεια δύο (2) ημε­ρών σε περίπτωση γέννησης τέκνου.

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ
ΣΤΟΥΣ/ΣΤΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ

 1. Άρθρο 89 του Π.Δ. 410/88, άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ 1993, άρθρο 6 της ΕΓΣΣΕ 2002-2003 το οποίο κυρώθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3144/03, άρθρα 8 & 9 της ΕΓΣΣΕ 2004-2005 και άρθρο 2 της ΕΓΣΣΕ 2014.
 • ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Ή ΑΔΕΙΑ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
  Οι γονείς υπάλληλοι δικαιούνται για χρονικό διάστημα τριάντα (30) μηνών από τη λήξη της άδειας λοχείας, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μια (1) ώρα κάθε ημέρα από την εργασία τους. Εναλλακτικά, με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο (2) ώρες ημερησίως για τους πρώτους 12 μήνες και κατά μία (1) ώρα για έξι (6) επιπλέον μήνες. Το μειωμένο ωράριο μπορεί να χορηγηθεί και ως συνεχόμενη άδεια εφόσον το ζητήσει ο/η υπάλληλος και συμφωνήσει ο εργοδότης. Στην περίπτωση αυτή, η διάρκεια της άδειας συναρτάται με την ημερομηνία λήξης της σύμβασης, σε συνδυασμό με αυτή της γέννησης του τέκνου.
 1. Άρθρο 50 του ν. 4075/2012:
 • ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΕΚΝΟΥ
  Χορηγείται γονική άδεια ανατροφής, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, άνευ αποδοχών, μέχρι το παιδί να φθάσει την ηλικία των έξι (6) ετών. Τη γονική άδεια ανατροφής δικαιούται και ο εργαζόμενος ο οποίος υιοθετεί ή αναδέχεται τέκνο ηλικίας έως έξι (6) ετών. Η άδεια χορηγείται μετά την περαίωση της διαδικασίας υιοθεσίας ή αναδοχής, ενώ τμήμα αυτής μπορεί να χορηγείται, με αίτηση του εργαζόμενου και στο προ της ολοκλήρωσης των ως άνω διαδικασιών διάστημα. Το ανωτέρω δικαίωμα ισχύει μέχρι τα οκτώ (8) έτη του παιδιού, σε περίπτωση που η διαδικασία υιοθεσίας ή αναδοχής δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ηλικία των έξι (6) ετών αυτού.
 1. Άρθρο 23 του Π.Δ. 410/88 & Άρθρο 9 του Ν. 1483/84, παρ. 5 άρθρο 20 του Ν. 3896/2010 και αρ. 4 ΕΓΣΣΕ 2008-2009
 • ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
  Χορηγείται για κάθε παιδί ηλικίας μέχρι 16 ετών που παρακολουθεί μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης, άδεια ορισμένων ωρών ή ολόκληρης ημέρας κάθε φορά, μέχρι την συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών, κάθε ημερολογιακό έτος.
 1. Άρθρο 51 παρ. 2 του Ν. 4075/2012 και άρθρο 11 της ΕΓΣΣΕ 2000-2001, άρθρο 7 του Ν. 1483/1984, άρθρο 22 του Ν. 3488/2006 και άρθρο 5 της ΕΓΣΣΕ 2008-2009
 • Χορηγείται άδεια χωρίς αποδοχές σε περίπτωση νοσηλείας τέκνων. Επίσης άδεια χωρίς αποδοχές, σε περίπτωση ασθένειας του παιδιού
 1. Άρθρο 7 ΕΓΣΣΕ 2002- 2003
 • ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Χορηγείται στους υπαλλήλους που έχουν χηρέψει και στον άγαμο (η) γονέα, που έχει την επιμέλεια του παιδιού έως δώδεκα (12) ετών, επιπλέον άδεια με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Για τρία (3) παιδιά και άνω, χορηγείται επιπλέον άδεια οκτώ (8) εργάσιμων ημερών.

 1. Άρθρο 6 της ΕΓΣΣΕ 2008-2009
 • ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΓΟΝΕΙΣ

Όλες οι διατάξεις των Εθνικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Διαιτητικών Αποφάσεων που είναι σε ισχύ και αφορούν στην προστασία της οικογένειας και στη διευκόλυνση των εργαζομένων, που είναι φυσικοί ή θετοί γονείς, εφαρμόζονται αναλόγως και στους ανάδοχους γονείς.

Close