Σχετικά με την 48η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ

Σχετικά με την 48η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ

PDF | DOC | Σχετικά με την 48η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ

Σχετ: το αριθμ. 556/10-2-2017 έγγραφο της ΚΕΔΕ

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού με το οποίο διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης η αριθμ. 48/1-2-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την οργάνωση και λειτουργία των ΚΕΠ (διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α) και διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄), τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών συνιστώνται ως οργανικές μονάδες των Δήμων και η έναρξη λειτουργίας τους καθορίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Για την έκδοση απόφασης έναρξης λειτουργίας ΚΕΠ του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης απαιτείται προηγούμενη απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.

Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης είναι αρμόδιο για την οργάνωση, συντονισμό, παρακολούθηση, έλεγχο της λειτουργίας των ΚΕΠ δια του Τμήματος Παροχής Υπηρεσιών στους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις της Διεύθυνσης Απλούστευσης Διαδικασιών και Παροχής Υπηρεσιών Δημοσίου (άρθρο 12 παράγραφος (β) του οργανισμού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης).

Με την 48η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ ζητείται επί της ουσίας η κατάργηση του συστηματικού και θεσμικού λειτουργικού πλαισίου διατάξεων που διέπει τη λειτουργία των ΚΕΠ, και το οποίο τα έχει καταστήσει κοινωνικά αποδεκτό θεσμό παροχής υπηρεσιών δημόσιου χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα η 48η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ ζητά:

- την κατάργηση των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης στα αντικείμενα της οργάνωσης, συντονισμού, παρακολούθησης, και ελέγχου της λειτουργίας των ΚΕΠ τα οποία ευρίσκονται στον πυρήνα του θεσμού των ΚΕΠ και της άσκησης πολιτικών που σχετίζονται με την αποστολή τους,
- την κατάργηση σειράς διατάξεων που ρυθμίζουν τα θέματα οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ (ιδρυτικών, όπως το άρθρο 31 του ν. 3013/2002 της παρ. 19 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α’), με την οποία προστέθηκε δεύτερο εδάφιο στην παρ. 10 του άρθρου 45 του ν. 3979/2011 σχετικά με τις μετακινήσεις προσωρινού χαρακτήρα μεταξύ ΚΕΠ του ιδίου δήμου για την κάλυψη επειγουσών και εκτάκτων αναγκών, της παρ. 10 του άρθρου 45 του ν. 3979/2011 περί αναθέσεων συναφών παραλλήλων καθηκόντων σε υπαλλήλους του κλάδου ΔΥΠ που υπηρετούν σε ΚΕΠ τα οποία εδρεύουν σε δημοτικές ενότητες κάτω των 5.000 κατοίκων). Οι παραπάνω πρόνοιες αποτέλεσαν από πλευράς θεσμικού πλαισίου τη βάση πάνω στην οποία στηρίχθηκε η βιωσιμότητα του θεσμού επί 14 έτη.

Ειδικότερα:

Α. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 31 του ν. 3013/2002 τα ΚΕΠ συστήνονται σε επίπεδο Δ/νσης, Τμήματος ή Αυτοτελούς Γραφείου του οικείου Δήμου με βάση πληθυσμιακά κριτήρια. Η συγκρότησή τους σε αυτόνομες Δ/νσεις διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία τους και τη μη αλλοίωση του χαρακτήρα τους και της παροχής ομοιογενούς εξυπηρέτησης χωρίς να εμπλέκονται στη λειτουργία τους διοικητικές αρμοδιότητες άλλων υπηρεσιών των Δήμων.

Β. Οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων του κλάδου ΔΥΠ έχουν συσταθεί σε επίπεδο εκάστοτε ΚΕΠ εν αντιθέσει με τις λοιπές οργανικές μονάδες των Δήμων στους οποίους οι οργανικές θέσεις είναι συστημένες σε επίπεδο Δήμου.

Με τον τρόπο προσαρμόζεται η λειτουργία εκάστου ΚΕΠ στα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής στην οποία έχει την έδρα του και διευκολύνεται ο προγραμματισμός του Υπουργείου στην ένταξη διαδικασιών βάσει του φόρτου που αυτές αναμένεται να επιφέρουν με βάσει το είδος της διαδικασίας και των χαρακτηριστικών του πληθυσμού που αναμένεται να εξυπηρετηθεί.

Γ. Η μετακίνηση του μόνιμου προσωπικού των ΚΕΠ είτε μεταξύ υπηρεσιών του Δήμου είτε σε διαφορετικό αντικείμενο δεν επιτρέπεται με βάση το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον κλάδο Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (ΔΥΠ).

Περαιτέρω, σε ότι αφορά το ζήτημα της σταδιοδρομίας των υπαλλήλων του κλάδου ΔΥΠ εφαρμόζονται τα ισχύοντα με τους λοιπούς δημοτικούς βάσει του οικείου Δημοτικού Κώδικα.

Εν αντιθέσει με το στόχο κατάργησης του θεσμού των ΚΕΠ, βάσει της 48ης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, στρατηγική του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης είναι η μετάπτωση του δικτύου των ΚΕΠ από υπηρεσία διαμεσολάβησης στην υποβολή αιτήσεων σε υπηρεσία παροχής διοικητικών προϊόντων προστιθέμενης αξίας τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις.

Για το λόγο αυτό άλλωστε οι καθ' ύλην αρμόδιες Δ/σεις του Υπουργείου μας (η Δ/νση Απλούστευσης Διαδικασιών και Παροχής Υπηρεσιών Δημοσίου και η Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) σε συνεργασία με τα καθ' ύλην αρμόδια Υπουργεία δίνουν έμφαση στην ένταξη διαδικασιών, οι οποίες διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά μέσω διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΜΗΣ – ΚΕΠ» με το πληροφοριακό σύστημα του καθ' ύλην αρμόδιου φορέα, εφόσον το τελευταίο πληροί συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές και υφίσταται ωριμότητα στο βαθμό ανάπτυξής του και παραγωγικής λειτουργίας.

Συναφώς, έχει συσταθεί ομάδα εργασίας στην οποία συμμετέχουν στελέχη της διοικητικής και πολιτικής ιεραρχίας του Υπουργείου, καθώς και εκπρόσωποι των εργαζομένων στα ΚΕΠ με αντικείμενο το σχεδιασμό και την υλοποίηση των απαραίτητων δράσεων για τη μετάβαση των ΚΕΠ από τον κλασσικό τρόπο λειτουργίας σε αυτόν της παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.

Τα ΚΕΠ λειτουργούν, επειδή υφίσταται συστηματικό και λειτουργικό θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους, και το οποίο τα έχει καταστήσει κοινωνικά αποδεκτό θεσμό παροχής υπηρεσιών δημόσιου χαρακτήρα και ο οποίος έχει καταξιωθεί στην κοινωνική συνείδηση.

Επομένως, αν πλέον των στρεβλώσεων που υφίστανται ενίοτε τα ΚΕΠ, από τη μη ορθή εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία των ΚΕΠ, ζητείται με την 48η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ και η κατάργηση του ήδη υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου, τότε δεν θα έχουμε ΚΕΠ και αυτό δεν είναι αποδεκτό.

Η Υπουργός

Ο. Γεροβασίλη

Close