Νόμος 4024/2011

Νόμος 4024/2011

PDF | Ν.4024/2011 ΦΕΚ Α΄ 226 Με το νόμο αυτό κυρίως θεσπίζεται νέο σύστημα βαθμολογικής κατάταξης, βαθμολογικών προαγωγών, μισθολογικής εξέλιξης και αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων που υπηρετούν με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Επίσης εισάγεται, για θέματα κινητικότητας, η έννοια του υπαλλήλου του κράτους. Τέλος ρυθμίζονται ζητήματα κατάργησης κενών οργανικών θέσεων στον δημόσιο τομέα, εισάγεται ο θεσμός της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας, αντίστοιχα καταργούνται οι κενές θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ρυθμίζονται ζητήματα εργασιακής εφεδρείας και θεσπίζονται ρυθμίσεις για την αναδιοργάνωση των δημόσιων υπηρεσιών και την ανακατανομή των οργανικών θέσεων.

1. Κείμενο νόμου PDF
1.1 Αιτιολογική έκθεση / Σχέδιο νόμου / Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος) / Ειδική Έκθεση (Άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος / Πίνακας καταργουμένων – τροποποιουμένων διατάξεων / Εκθέσεις Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθμίσεων / Έκθεση Διαβούλευσης PDF
1.2 Τροποποιούμενες διατάξεις / Καταργούμενες διατάξεις του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26 Α) / Καταργούμενες διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, ΦΕΚ 143 Α) / Ν. 3801/2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης» / Π.Δ. 19/2011: Όροι – προϋποθέσεις επιλογής προϊσταμένων ιδιωτικού δικαίου / Πρακτικά της 2ης Ειδικής Συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 5ης Οκτωβρίου 2011 PDF
1.3 Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθμίσεων / Έκθεση Διαβούλευσης PDF
1.4 Β΄ Διεύθυνση Επιστημονικών Μελετών, Τμήμα Νομοτεχνικής Επεξεργασίας Σχεδίων και Προτάσεων Νόμων, Έκθεση επί του Νομοσχεδίου «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» PDF
2. Πρακτικά Βουλής
2.1 Συνεδρίαση 18.10.2011 PDF
2.2 Συνεδρίαση 19.10.2011 πρωί PDF
2.3 Συνεδρίαση 19.10.2011 PDF
2.4 Συνεδρίαση 20.10.2011 PDF
2.5 Συνεδρίαση 25.10.2011 PDF
3. Εγκύκλιοι
3.1 Νέο Βαθμολόγιο - Μισθολόγιο. Οδηγίες για την κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων στους βαθμούς βάσει των μεταβατικών διατάξεων (άρθρο 28) του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄/ 27-10.-2011) PDF
3.1.1 Υπενθύμιση παροχής στοιχείων για την εφαρμογή μεταβατικών διατάξεων (άρθρο 28) του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄/ 27-10-2011). PDF
3.1.2 Διευκρινίσεις για την κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων στους βαθμούς βάσει των μεταβατικών διατάξεων PDF
3.2 Αναδιοργάνωση δημοσίων υπηρεσιών και ανακατανομή οργανικών θέσεων σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) PDF
3.3 Αυτοδίκαιη απόλυση και προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα – άμεσες ενέργειες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 33 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄/ 27-10-2011) PDF
3.4 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου PDF
3.4.1 Ηλεκτρονική παροχή στοιχείων για την κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου PDF
3.4.2 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, κατά τα οριζόμενα στις παρ. 1α, 2 και 9 του άρθρου 33 του νόμου 4024/2011, όπως ισχύει PDF
3.5 Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 4024/2011 περί κατάργησης κενών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και εργασιακής εφεδρείας PDF
3.5.1 Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 4024/27.11.2011 περί εργασιακής εφεδρείας PDF
3.5.2 Παροχή στοιχείων για την εργασιακή εφεδρεία του τακτικού προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα PDF
3.5.3 Εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 3 και 4 του άρθρου 34 του ν. 4024/2011 περί εργασιακής εφεδρείας - παροχή στοιχείων PDF
3.5.4Δημοσίευση Πράξεων Πρόσληψης και Λύσης σύμβασης εργασίας του Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου-Εργασιακή Εφεδρεία PDF
3.6 Ανακατανομή προσωπικού για την εύρυθμη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών PDF
3.7 Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση (άρθρο 26 του ν. 4024/2011) PDF
3.7.1 Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων PDF
3.7.2 Εφαρμογή του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» PDF
3.8 Διατήρηση υφιστάμενων συστημάτων αξιολόγησης και επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226/27-10-2011) PDF
3.9 Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 4024/2011. PDF
3.9.1 Αποδοχές υπαλλήλων προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας και εργασιακής εφεδρείας και κοινοποίηση των διατάξεων της Π.Υ.Σ. της 16ης Δεκεμβρίου 2011 PDF
3.9.2 Παροχή οδηγιών για ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων ΙΔΑΧ που τίθενται σε εργασιακή εφεδρεία. PDF
3.10 Γνωστοποίηση διατάξεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011 PDF
3.10.1 Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν.4024/2011 (Α' 226). Μειώσεις επικουρικών συντάξεων. PDF
3.10.2 Ανακοίνωση δημοσίευσης νόμου. PDF
3.11 Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 38, 42 παρ. 1-5 και 43 του ν. 4024/27.10.2011 (ΦΕΚ 224 Α') με τίτλο Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 - 2015 PDF
3.12 Εφαρμογή των διατάξεων α) του άρθρου 21 του Ν. 4002/2011 περί μείωσης των μισθωμάτων των ακινήτων που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες και β) του άρθρου 42 του Ν.4024/2011 περί τροποποίησης διατάξεων του Ν. 3130/2003. PDF
3.13 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α') Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015 PDF
3.13.1 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α') Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015 για τους φορείς του κεφαλαίου Β' του Ν.3429/2005. PDF
3.14 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Δευτέρου Κεφαλαίου του ν. 4024/2011 (226/Α') Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, εννιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015 PDF
3.14.1 Αποδοχές μετακλητών, ειδικών συμβούλων και συμβούλων και συνεργατών Πολιτών Γραφείων μελών της Κυβέρνησης, Υφυπουργών, και Γενικών Γραμματέων. PDF
3.14.2 Αποδοχές μετακλητών, ειδικών συμβούλων και συμβούλων και συνεργατών Πολιτών Γραφείων μελών της Κυβέρνησης, Υφυπουργών, και Γενικών Γραμματέων. PDF
3.15 Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 παρ. 3 και 4 του ν. 4024/2011 PDF
3.16 Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1γ του άρθρου 33 του ν. 4024/2011 PDF
3.17 Ρυθμίσεις Συλλογικών Διαπραγματεύσεων του ν.4024/2011 PDF
3.18 Καταβολή μηνιαίας αποζημίωσης στα μέλη των ΔΣ των ΦΚΑ PDF
3.19 Ασφαλιστικές εισφορές των μισθοδοτούμενων με το νέο μισθολόγιο (ν.4024/2011) υπαλλήλων που δεν υπάγονται στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου ούτε συνταξιοδοτούνται με τις δημοσιοΰπαλληλικές διατάξεις PDF
3.20 Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 68 παρ. 1 και 2 του Νόμου 4002/2011 και του Ν. 4024/2011 για τη μετάταξη/μεταφορά προσωπικού με γενικές ή ειδικές διατάξεις PDF
3.21 Κοινοποίηση κοινών υπουργικών αποφάσεων PDF
3.22 Παρακολούθηση της προόδου εφαρμογής των μεταρρυθμιστικών δράσεων PDF
3.23 Ηλεκτρονικός χώρος συζήτησης για θέματα διαθεσιμότητας/κινητικότητας PDF
3.24 Ενέργειες της Διοίκησης για την οικονομική αποκατάσταση των υπαλλήλων που τέθηκαν σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα ή απολύθηκαν κατ' εφαρμογή των παρ. 1γ και 2 του αρ. 33 του ν. 4024/2011, σε συμμόρφωση προς την αριθ. 3354/2013 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας PDF
3.24.1 Επαναφορά στην Υπηρεσία από προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα PDF
4. Υπουργικές Αποφάσεις
4.1 Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων PDF
4.2 Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Ομάδας Εργασίας, με αντικείμενο την υποστήριξη του έργου της Μεταρρύθμισης της Δημόσιας Διοίκησης για την αξιολόγηση των οργανικών μονάδων των φορέων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στο πλαίσιο του άρθρου 35 παρ. 4 του Ν. 4024/2011. PDF
4.2.1 Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής, με αντικείμενο την αξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, των εποπτευομένων φορέων του και των αναφερομένων σε αυτό Ανεξαρτήτων Αρχών. PDF
4.2.2 Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής, με αντικείμενο την αξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, των εποπτευομένων φορέων του και των αναφερομένων σε αυτό Ανεξαρτήτων Αρχών. PDF
4.2.3 Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Επιτροπής, με αντικείμενο την αξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, των εποπτευομένων φορέων του και των αναφερομένων σε αυτό Ανεξαρτήτων Αρχών. PDF
4.2.3.1 Τροποποίηση της απόφασης «Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Επιτροπής, με αντικείμενο την αξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, των εποπτευομένων φορέων του και των αναφερομένων σε αυτό Ανεξαρτήτων Αρχών» PDF
4.2.4 Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Επιτροπής, με αντικείμενο την αξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των εποπτευόμενων φορέων του. PDF
4.2.4.1 Τροποποίηση της απόφασης «Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Επιτροπής, με αντικείμενο την αξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των εποπτευόμενων φορέων του». PDF
4.2.5 Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Επιτροπής, με αντικείμενο την αξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, των εποπτευομένων φορέων του και των αναφερομένων σε αυτό Ανεξαρτήτων Αρχών. PDF
4.2.5.1 Τροποποίηση της απόφασης «Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Επιτροπής, με αντικείμενο την αξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, των εποπτευομένων φορέων του και των αναφερομένων σε αυτό Ανεξαρτήτων Αρχών». PDF
4.2.6 Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Επιτροπής, με αντικείμενο την αξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων του Συνηγόρου του Πολίτη. PDF
4.2.7 Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Επιτροπής, με αντικείμενο την αξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.). PDF
4.3 Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Ομάδας Εργασίας, με αντικείμενο την υποστήριξη του έργου της Μεταρρύθμισης της Δημόσιας Διοίκησης για την αξιολόγηση του προσωπικού των φορέων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στο πλαίσιο του άρθρου 35 παρ. 4 του Ν. 4024/2011. PDF
4.4 Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Ομάδας Εργασίας, για την υποστήριξη της Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την αξιολόγηση του προσωπικού του δημόσιου τομέα, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4024/2011. PDF
4.5 Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Τριμελούς Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, με αντικείμενο την αξιολόγηση του προσωπικού του δημόσιου τομέα. PDF
4.6 Τροποποίηση της αριθμ. ΔΙΔΚΦ/38/2/27385/31-10-2010 απόφασης (ΑΔΑ 49ΑΦΚ-3) «Ορισμός μελών Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει. PDF
4.7 Τροποποίηση της αριθμ. ΔΙΔΚΦ.38/4/11646/08-06-2011 (ΑΔΑ 4Α3ΨΚ-ΕΙ) απόφασης «Ορισμός Μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης της Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ. του ΥΠ.ΕΣ.Α.ΗΔ.» PDF
4.8 Ανασυγκρότηση και Ορισμός Μελών Ομάδας Εργασίας, με αντικείμενο την υποστήριξη του έργου της Μεταρρύθμισης της Δημόσιας Διοίκησης για την αξιολόγηση των οργανικών μονάδων των φορέων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 35 παρ. 4 του ν. 4024/2011. (βλ. και 4.2) PDF
4.8.1 Τροποποίηση της αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/4/οικ.16808/18-07-2012 (ΑΔΑ: Β41ΙΧ-Δ5Υ) απόφασης «Ανασυγκρότηση και Ορισμός Μελών Ομάδας Εργασίας, με αντικείμενο την υποστήριξη του έργου της Μεταρρύθμισης της Δημόσιας Διοίκησης για την αξιολόγηση των οργανικών μονάδων των φορέων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 35 παρ. 4 του ν. 4024/2011» PDF
4.8.2 Τροποποίηση της αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/4/οικ.16808/18-07-2012 (ΑΔΑ: Β41ΙΧ-Δ5Υ) απόφασης «Τροποποίηση της αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/4/οικ.16808/18-07-2012 (ΑΔΑ: Β41ΙΧ-Δ5Υ) απόφασης «Ανασυγκρότηση και Ορισμός Μελών Ομάδας Εργασίας, με αντικείμενο την υποστήριξη του έργου της Μεταρρύθμισης της Δημόσιας Διοίκησης για την αξιολόγηση των οργανικών μονάδων των φορέων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 35 παρ. 4 του ν. 4024/2011», όπως ισχύει PDF
4.9 Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Επιτροπών, με αντικείμενο την αξιολόγηση των δομών των Υπουργείων: α) Εξωτερικών, β) Οικονομικών, γ) Εθνικής Άμυνας, δ) Εσωτερικών, ε) Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών και Δικτύων, στ) Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ζ) Υγείας, η) Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, θ) Τουρισμού, ι) Ναυτιλίας και Αιγαίου, ια) Μακεδονίας-Θράκης, των εποπτευομένων φορέων τους και των αναφερομένων σε αυτά Ανεξαρτήτων Αρχών, καθώς και των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης και Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και των εποπτευομένων φορέων της. PDF
4.9.1 Τροποποίηση της αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/4/οικ.17644/30-07-2012 (ΑΔΑ: Β41ΧΧ-Λ7Γ) απόφασης με θέμα τη Συγκρότηση και Ορισμός Μελών για την αξιολόγηση των δομών οργανικών μονάδων των Υπουργείων PDF
4.9.2 Τροποποίηση της αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/4/οικ.17644/30-07-2012 (ΑΔΑ: Β41ΧΧ-Λ7Γ) απόφασης, όπως ισχύει, με θέμα τη Συγκρότηση και Ορισμός Μελών για την αξιολόγηση των δομών οργανικών μονάδων των Υπουργείων, σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 4 του ν. 4024/2011 PDF
4.10 Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Τριμελούς Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, με αντικείμενο τη σύνταξη προσχεδίου Νόμου και Προεδρικών Διαταγμάτων για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση. PDF
4.11 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων συγκρότησης και λειτουργίας τριμελούς Συμβουλίου κατά το άρθρο 5 του ν. 4024/2011 PDF
4.11.1 Συγκρότηση και Ορισμός Μελών του Τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 5 του ν. 4024/2011 PDF
4.11.2 Τροποποίηση της αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/4/27565/24-012013 (ΑΔΑ: ΒΕΙ6Χ-Γ1Ε) ΚΥΑ «Συγκρότηση και Ορισμός Μελών του Τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 5 του ν. 4024/2011 PDF
4.11.3 Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους, τον τρόπο μοριοδότησής τους και ρύθμιση ζητημάτων λειτουργίας του Τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011 και των Τριμελών Ειδικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων PDF
4.11.4 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/οικ.21634/2.8.2013 (ΦΕΚ1914/Γ/7.8.2013) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους, τον τρόπο μοριοδότησής τους και ρύθμιση ζητημάτων λειτουργίας του Τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011 και των Τριμελών Ειδικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων» PDF
4.11.5 Κινητικότητα υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης θέσεων PDF
4.12 Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Ομάδας Εργασίας, με αντικείμενο τη σύνταξη Προσχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών και των οργανικών μονάδων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των φορέων του, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 35 παρ. 4 του ν. 4024/2011. PDF
4.13 Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Ομάδας Εργασίας, για το συντονισμό και την παρακολούθηση της προόδου εφαρμογής των μεταρρυθμιστικών δράσεων PDF
4.13.1 Τροποποίηση της αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/4/οικ. 24915/13-09-2013 (ΑΔΑ:ΒΛ9ΞΧ-Ε13) απόφασης «Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Ομάδας Εργασίας, για το συντονισμό και την παρακολούθηση της προόδου εφαρμογής των μεταρρυθμιστικών δράσεων» PDF
4.13.2 Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Ομάδας Εφαρμογής για το συντονισμό και την παρακολούθηση της προόδου εφαρμογής των Μεταρρυθμιστικών δράσεων στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης PDF
4.14 Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Ομάδων Εργασίας για τη δευτερογενή εξέταση του έργου των δεκατριών Ομάδων Αυτεπιστασίας, που συνεπικουρούν, εκ μέρους της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, το έργο «Αξιολόγηση ρυθμίσεων που δημιουργούν τα μεγαλύτερα διοικητικά βάρη σε επιλεγμένους τομείς πολιτικής (ΟΠΣ 376564)», στο πλαίσιο συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ο.Ο.Σ.Α. PDF

Close