Νόμος 3979/ 2011

Νόμος 3979/ 2011

PDF | Ν.3979/2011 ΦΕΚ Α΄138 Με το νόμο αυτό θεσπίζεται νέο θεσμικό πλαίσιο για την εφαρμογή και την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε όλο το εύρος του δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ αλλά και των ν.π.ι.δ. τα οποία ελέγχονται από το Κράτος.

1.Κείμενο νόμου PDF
1.1 Αιτιολογική έκθεση / Σχέδιο νόμου / Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος) / Ειδική Έκθεση (Άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος / Πίνακας καταργουμένων – τροποποιουμένων διατάξεων / Εκθέσεις Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθμίσεων / Έκθεση Διαβούλευσης PDF
1.2 Έκθεση Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης PDF
1.3 Έκθεση Α΄ Διεύθυνσης Επιστημονικών Μελετών, Τμήμα Νομοτεχνικής Επεξεργασίας Σχεδίων και Προτάσεων Νόμων PDF
2. Πρακτικά Βουλής
2.1 Συνεδρίαση 17.05.2011 PDF
2.2 Συνεδρίαση 18.05.2011 PDF
2.3 Συνεδρίαση 19.05.2011 PDF
2.4 Συνεδρίαση 24.05.2011 PDF
3. Εγκύκλιοι
3.1 Καθορισμός ώρων εβδομαδιαίας, προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων του Δημοσίου, των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και ωρών εισόδου του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες PDF
3.1.1 Διευκρινήσεις για την εφαρμογή του νέου ωραρίου εργασίας PDF
3.2 Παροχή διευκρινήσεων για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 45 και του άρθρου 53 του Ν. 3979/2011 PDF
3.2.1 Παροχή διευκρινήσεων για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 45 του Ν. 3979/2011 PDF
3.3 Έλεγχος τήρησης ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων σε δημόσιες υπηρεσίες. Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. PDF
3.4 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών-βεβαιώσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου PDF
4. Υπουργικές Αποφάσεις
4.1 Προκήρυξη-πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης των θέσεων προΐσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών όλων των Υπουργείων, με εξαίρεση τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη PDF
4.2 Γραπτή εξέταση για την επιλογή προΐσταμένων οργανικών μονάδων< PDF
4.3 Συγκρότηση και ορισμός μελών Γνωμοδοτικού Τεχνικού Συμβουλίου< PDF
4.4 Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.), με αντικείμενο τη διαδικαστική, οργανωτική και τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής του ν.3979/2011< PDF
4.5 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών-βεβαιώσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου PDF

Close