Παροχή Υπηρεσιών Call Center στη Δημόσια Διοίκηση (1500)

Παροχή Υπηρεσιών Call Center στη Δημόσια Διοίκηση (1500)

PDF | DOC |
Απόφαση κατακύρωσης της επανάληψης της υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Φ.930/1/7026/30.03.2010 απόφασης διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού με τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών για την επιλογή αναδόχου του έργου : «Παροχή Υπηρεσιών Call Center στη Δημόσια Διοίκηση (1500)

Αποδεχόμαστε το με αριθμ. 5/16.12.2011 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών του Έργου και κατακυρώνουμε το αποτέλεσμα του διενεργηθέντος ανοιχτού διαγωνισμού στην ένωση εταιρειών “E-value Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Υπηρεσιών Αμέσου Marketing και Υποστήριξης Πελατών” με δ.τ. «E-VALUE AE», και έδρα στο 6ο χλμ Ξάνθης-Καβάλας, 67100 και ΑΦΜ 099491762 και “UniSystems Συστήματα Πληροφορικής Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία” με δ.τ. «UniSystems Α.Ε.», και έδρα την Καλλιθέα, Αλεξάνδρου Πάντου 19-23, 17671, και ΑΦΜ 094029552, η οποία στο εξής θα αποκαλείται ανάδοχος του έργου με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Call Center στη Δημόσια Διοίκηση (1500)».

1.1. Οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου είναι οι αναγραφόμενες στο Παράρτημα Β΄ της απόφασης προκήρυξης του διαγωνισμού καθώς και στην τεχνική προσφορά της αναδόχου, όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με την προαναφερόμενη προκήρυξη.

1.2. Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν τα όσα ειδικότερα αναφέρονται:

α) στη με αριθ. πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Φ.930/27/9529/12.05.2011 απόφαση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού.

β) στην τεχνική και οικονομική προσφορά της αναδόχου, όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με την προκήρυξη.

γ) στα αριθμ. 1/23.06.2011, 2/28.06.2011, 3/05.07.2011, 4/07.11.2011 και 5/16.12.2011  πρακτικά της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας.

Close