Αποσπάσεις στην ΚτΠ Α.Ε.

Αποσπάσεις στην ΚτΠ Α.Ε.

PDF | DOC | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση δέκα πέντε (15) υπαλλήλων στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.). (Αριθμ.Πρωτ.:ΚΤΠ/32811) (ΑΔΑ: 7ΚΚ5469Η4Σ-Κ1Υ)

Η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», προτίθεται να καλύψει δέκα πέντε (15) οργανικές θέσεις Στελεχών Τομέων, με απόσπαση υπαλλήλων (που είναι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου) του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ., των κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. / Α.Ε. και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, βάσει του ισχύοντος Κανονισμού της Εταιρείας (ΦΕΚ 2541/Β/07-11-2011 & 2783/Β/02-12-2011).

Οι θέσεις, οι οποίες πρόκειται να καλυφθούν σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση αφορούν σε δεκαπέντε (15) θέσεις Στελεχών Τομέων σε περιοχές που αφορούν:
 Υποδομές Πληροφοριακών Συστημάτων και Τηλεπικοινωνιακές/Δικτυακές Υποδομές,
 Εφαρμογές Λογισμικού,
 Τον Επιχειρησιακό – Σχεδιασμό των Έργων,
 Τον Τεχνολογικό Σχεδιασμό των Έργων,
 Τον Οικονομικό Σχεδιασμό των Έργων,
 Τη διαμόρφωση πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών,
 Τη διαμόρφωση πρότυπων διαδικασιών ελέγχου των πληροφοριακών συστημάτων, εφαρμογών και υποδομών πληροφορικής στο πλαίσιο της υλοποίησης των Έργων
Και ειδικότερα
 Προετοιμασία περιβάλλοντος και κατάρτιση σχεδιασμού της υλοποίησης για τα έργα συγχρηματοδοτούμενων του ΕΣΠΑ και όποιων άλλων εγκεκριμένων δράσεων από κάθε νόμιμη πηγή χρηματοδότησης,
 Διαμόρφωση Επιχειρησιακών Σχεδίων για τους Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης. Τα Επιχειρησιακά Σχέδια προσδιορίζουν τους στόχους και τις επιμέρους δράσεις και μεθόδους με τις οποίες αυτοί θα επιτευχθούν, προς ικανοποίηση των γενικότερων στόχων που τίθενται σε κάθε φορέα,
 Οργάνωση της υλοποίησης των Έργων,
 Παρακολούθηση, διεκπεραίωση και συντονισμό ενεργειών χρηματοδότησης και χρηματορροών της εταιρείας,
 Παρακολούθηση οικονομικών θεμάτων σχετικά με τη χρηματοοικονομική πορεία των έργων και την συλλογή στοιχείων και ενημέρωσης σχετικά με την τεκμηρίωση / πληροφορίες και την παροχή ευρύτερης υποστήριξης για την εκτέλεση των υποχρεώσεων των έργων,
 Έλεγχο της ορθής εφαρμογής των συμβάσεων με στόχο την ποιοτική παραλαβή των φάσεων υλοποίησης των έργων,
 Ενιαία αντιμετώπιση στην Υλοποίηση Έργων με σκοπό την τήρηση ενιαίων προτύπων υλοποίησης, υιοθέτησης δραστικών μεθοδολογιών παραλαβής έργων, επίτευξης οικονομιών κλίμακας, αποτελεσματικής διαχείρισης υφιστάμενων υποδομών και επενδύσεων,
 Μέριμνα και συμβολή στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή μέτρων και δράσεων που πρέπει να αναλάβει ο φορέας για τον οποίο προορίζεται το εκάστοτε έργο ή η δράση που υλοποιείται μέσω της σύμβασης, προκειμένου να αξιοποιήσει επιχειρησιακά και λειτουργικά με τον βέλτιστο τρόπο τα αποτελέσματά του.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα:
 Πανεπιστημιακή ή τεχνολογική εκπαίδευση, με σπουδές στο ίδιο ή σε συναφές με τη συγκεκριμένη θέση γνωστικό αντικείμενο και πενταετή (5) τουλάχιστον εμπειρία από τη οποία τουλάχιστον τριετής (3) στο ίδιο ή σε συναφές με τη συγκεκριμένη θέση αντικείμενο, καθώς και στα ειδικότερα θέματα του κατά περίπτωση αντικειμένου εργασίας. Για τα πτυχία εξωτερικού θα πρέπει να προσκομιστεί και η σχετική αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ,
 Ικανότητες διαχείρισης έργου, ομάδων, προγραμμάτων και έργων,
 Πολύ καλή γνώση χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και πληροφοριακών συστημάτων,
 Καλή γνώση - χρήση της ελληνικής και της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.

Για το λόγο αυτό καλούνται οι υπάλληλοι που έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και επιθυμούν να αποσπασθούν στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά :
• το έντυπο αίτησης υποψηφιότητας και
• το τυποποιημένο βιογραφικό σημείωμα (υποδείγματα επισυνάπτονται)
στα γραφεία της Εταιρείας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10.00 π.μ. έως 16.00 μ.μ., στη διεύθυνση «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» Χανδρή 3, Μοσχάτο 183 46, Υπ’ Όψη: Τομέα Διοικητικής Υποστήριξης & Ανθρωπίνων Πόρων / Επιχειρησιακή Μονάδα ¨Διοίκησης & Οικονομικής Διαχείρισης¨.
Στο άνω τμήμα του φακέλου αποστολής θα πρέπει να αναφέρουν ότι πρόκειται για τη θέση εργασίας «Στέλεχος Τομέα».
Η πρόσκληση αυτή είναι ανοικτή, ωστόσο οι αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015, θα αξιολογηθούν άμεσα.
Όλα τα στοιχεία θεωρούνται αυστηρώς εμπιστευτικά.
Προηγούμενες αιτήσεις προς την εταιρεία «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» δεν θα ληφθούν υπόψη.
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δεν είναι δεσμευτική για την εταιρεία.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ktpae.gr.
Η παρούσα πρόσκληση, καθώς και υποδείγματα του Βιογραφικού Σημειώματος και της αίτησης υποψηφιότητας θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. www.ktpae.gr και θα κοινοποιηθούν υποχρεωτικά στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προκειμένου να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό του τόπο).

Θα παρακαλούσαμε να κοινοποιήσετε την παρούσα σε όλους τους υπαλλήλους των Υπηρεσιών ευθύνη σας.

Close