Μετάταξη υπαλλήλων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Μετάταξη υπαλλήλων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο  Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αριθμ. πρωτ. 5561/27.07.2015 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης: (ΑΔΑ):6ΚΧΘ469Β7Λ-36Λ .

Close