Επικαιροποιημένος Ν .3861/2010 «Πρόγραμμα Διαύγεια»

Επικαιροποιημένος Ν .3861/2010 «Πρόγραμμα Διαύγεια»

PDF | DOC | Νομ. 3861/2010 Υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο – «Πρόγραμμα Διαύγεια».[1]

Το παρόν νομοθέτημα αποτελεί μέρος του Συλλογικού Έργου ιδιωτικής κωδικοποίησης «Διαρκής Κώδικας Νομοθεσίας» (Δ.Κ.Ν. - Ραπτάρχης) το οποίο υλοποιείται από το ομώνυμο Τμήμα της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Η παρουσίαση του παρόντος νομοθετήματος ακολουθεί τα μεθοδολογικά και λειτουργικά δεδομένα της θεματικής ένταξής του στον Δ.Κ.Ν., ιδίως από την άποψη των παραπομπών σε συσχετιζόμενα κανονιστικά κείμενα και σε άλλες θεματικές ενότητες του Έργου.[1] Ενημέρωση μέχρι 29.5.2015

Προηγούμενες Εκδόσεις:
Νόμος 3861/2010 για το «Πρόγραμμα Διαύγεια» 10.11.2014

Close