Απόσπαση υπαλλήλων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Απόσπαση υπαλλήλων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αριθμ. πρωτ. 20153001/27-5-2015 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλων στο Πανεπιστήμιο  Πειραιώς    (ΑΔΑ): 6ΖΡ9469Β7Τ-9ΗΑ

Close