8ο Συνέδριο Ποιότητας για τη Δημόσια Διοίκηση

8ο Συνέδριο Ποιότητας για τη Δημόσια Διοίκηση

PDF | DOC | Συμμετοχή δημοσίων υπηρεσιών και παρουσίαση καινοτόμων πρακτικών στο 8ο Συνέδριο Ποιότητας για τη Δημόσια Διοίκηση. (Αριθ. Πρωτ.:10497/8.4.2015) (ΑΔΑ : Ω8ΟΧ465ΦΘΕ-ΓΨΛ)

Στο πλαίσιο της άτυπης συνεργασίας των κρατών μελών της ΕΕ στον τομέα της δημόσιας διοίκησης αναπτύσσεται μία σειρά δράσεων σε θέματα ποιότητας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των δημοσίων υπηρεσιών. Μία από τις σημαντικότερες δράσεις σε αυτό το πλαίσιο αποτελούν τα Συνέδρια Ποιότητας για τη Δημόσια Διοίκηση που καθιερώθηκαν από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης (EUPAN[1]). Βασικό αντικείμενο αυτών των Συνεδρίων είναι η αναζήτηση και καταγραφή βέλτιστων πρακτικών διοίκησης σε Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα στα Κράτη-Μέλη.

Το επόμενο Συνέδριο Ποιότητας[2], το οποίο είναι το όγδοο από την έναρξη αυτού του θεσμού το 2000, θα πραγματοποιηθεί στις 1 και 2 Οκτωβρίου 2015 στο Λουξεμβούργο και διοργανώνεται από την Λουξεμβουργιανή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ (β’ εξάμηνο 2015), το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης (EUPAN) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (EIPA) με θέμα την «Ενίσχυση της ικανότητας της δημόσιας διοίκησης για την αντιμετώπιση των σημερινών και των μελλοντικών προκλήσεων - Δημόσια διοίκηση ως μέρος της λύσης».

Σκοπός αυτού του διήμερου συνεδρίου είναι η παρουσίαση και συζήτηση, μεταξύ των δημόσιων φορέων κρατών-μελών της ΕΕ, βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό, θα εξεταστούν τρόποι για την ενίσχυση της ικανότητας της δημόσιας διοίκησης για καινοτομία ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στη λειτουργία των δημόσιων οργανισμών.

 

Το συνέδριο εξειδικεύεται σε πέντε άξονες που είναι οι εξής:

 1. Η Δημόσια Διοίκηση στον κύκλο του πολιτικού σχεδιασμού, της εφαρμογής και της αξιολόγησης.
 2. Η στρατηγική σκέψη σε μια προσανατολισμένη στο μέλλον και καινοτόμο δημόσια διοίκηση.
 3. Ενίσχυση του επαγγελματισμού στην οικοδόμηση μιας καινοτόμου δημόσιας διοίκησης.
 4. Καινοτόμες παροχές υπηρεσιών μέσω της συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών και των πολιτών / χρηστών.
 5. Κοινωνική Ευθύνη.

Λεπτομέρειες για το θέμα του κάθε άξονα περιλαμβάνονται στο Παράρτημα (Guidelines – Good Practice Cases).

 

Οι διοικητικές πρακτικές που θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο του Συνεδρίου πρέπει να συνάδουν με τα παρακάτω κριτήρια:

 • Συνάφεια με το κύριο αντικείμενο του Συνεδρίου, καθώς και με έναν από τους πέντε άξονες εξειδίκευσης
 • Χρήσιμα / Αποδεδειγμένα αποτελέσματα. Το έργο που υλοποιήθηκε να αποδεικνύει ότι επιτεύχθηκαν οι προγραμματισμένοι στόχοι και τα αποτελέσματα έχουν ορατό αντίκτυπο σε συγκεκριμένο τομέα της δημόσιας διοίκησης.
 • Καινοτομία. Κατά την υλοποίηση του έργου εφαρμόστηκαν μερικές νέες, δημιουργικές, μη συνήθεις ιδέες.
 • Ολοκληρωμένη προσέγγιση. Για την υλοποίηση του έργου υπήρξε συνεργασία με τους πελάτες/δικαιούχους, τους ενδιαφερόμενους φορείς και την κοινωνία. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν ολοκληρωμένες μέθοδοι που έλαβαν υπόψη παράγοντες όπως στρατηγικοί στόχοι, συμμετοχή του προσωπικού, διαχείριση της αλλαγής, κλπ.
 • Βιωσιμότητα. Τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν κατά την υλοποίηση του έργου είναι μακροχρόνια και μπορούν να αναπτυχθούν περαιτέρω στο μέλλον.
 • Προσαρμοστικότητα/μεταβιβασιμότητα. Το έργο ως ένα καλό παράδειγμα θα μπορούσε να υιοθετηθεί από άλλες οργανώσεις για τους ίδιους ή διαφορετικούς λόγους.

 

Οι βέλτιστες πρακτικές που θα παρουσιαστούν κατά τις εργασίες του 8ου Συνεδρίου Ποιότητας θα επιλεγούν από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (EIPA) μεταξύ αυτών που θα αποσταλούν από τα κράτη-μέλη της ΕΕ. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να επιλέξει και να αποστείλει έως δύο πρακτικές σε εθνικό επίπεδο συνολικά. Δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας έχει το σύνολο των ευρωπαϊκών δημοσίων υπηρεσιών κάθε επιπέδου διοίκησης (ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό, τοπικό).

 

Συμμετοχή Ελληνικών Δημοσίων Υπηρεσιών στο 8ο Συνέδριο Ποιότητας

 1. Οι υπηρεσίες που ενδιαφέρονται να υποβάλουν υποψηφιότητα προκειμένου να παρουσιάσουν μια καλή πρακτική τους στο 8ο Συνέδριο Ποιότητας θα πρέπει να συμπληρώσουν (στην αγγλική γλώσσα) και να αποστείλουν την αίτηση που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα (Application Form – Good Practice Cases), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή μέχρι τις 24 Απριλίου 2015 στο Τμήμα Οργάνωσης και Αξιολόγησης Δομών της Διεύθυνσης Οργανωτικών Μεταρρυθμίσεων, του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (i.dimitriou@ydmed.gov.gr και c.petsimeris@ydmed.gov.gr).

Οι προαναφερόμενες υπηρεσίες οφείλουν να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με μία (1) πρακτική που εφαρμόζουν βάσει τωνκριτηρίων που αναφέρονται ανωτέρω στην παρούσα Εγκύκλιο καθώς και στις συνημμένες οδηγίες του Παραρτήματος (Guidelines – Best Practice Cases).

 1. Η επιλογή των δύο βέλτιστων πρακτικών από το σύνολο των υποψηφιοτήτων που θα περιέλθουν στην υπηρεσία μας, θα γίνει από αρμόδια στελέχη της Διεύθυνσης Οργανωτικών Μεταρρυθμίσεων έως τις 30 Απριλίου 2015. Οι δύο βέλτιστες πρακτικές που θα επιλεγούν θα υποβληθούν ως υποψηφιότητες της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (EIPA) έως τις 6 Μαΐου 2015.
 2. Εν συνεχεία, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (EIPA) θα επιλέξει, εντός του Μαΐου 2015, τις διοικητικές πρακτικές που τελικά θα παρουσιαστούν κατά τις εργασίες του 8ου Συνεδρίου μεταξύ αυτών που έχουν αποσταλεί από όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ.
 3. Η παρουσίαση των βέλτιστων πρακτικών που θα επιλέξει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (EIPA) θα πραγματοποιηθεί από δύο εκπροσώπους του φορέα που κατέθεσε την υποψηφιότητα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που περιγράφεται στις οδηγίες του Παρατήματος (Guidelines – Best Practice Cases), στο 8ο Συνέδριο Ποιότητας.

Καθίσταται προφανές ότι η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων φορέων προς την υπηρεσία μας (24 Απριλίου 2015)είναι απολύτως δεσμευτική προκειμένου να τηρηθούν οι προθεσμίες που έχουν καθορισθεί από τους διοργανωτές του Συνεδρίου και ως εκ τούτου πέραν αυτής δε θα γίνονται δεκτές αιτήσεις.

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού των Υπουργείων παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν την εγκύκλιο σε όλους τους φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που εποπτεύουν.

Οι Διευθύνσεις Διοίκησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της αρμοδιότητάς τους και αυτοί, εν συνεχεία, σε όλους τους φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που εποπτεύουν.

Η παρούσα εγκύκλιος είναι αναρτημένη στο δικτυακό τόπο www.minadmin.gov.gr, στη διαδρομή Διοικητική Μεταρρύθμιση/Δημόσια Διοίκηση/Ποιότητα και Αποδοτικότητα.

[1]www.eupan.eu

[2]Προηγούμενα Συνέδρια: Πορτογαλία (2000), Δανία (2002), Ολλανδία (2004), Φινλανδία (2006), Γαλλία(2008),Πολωνία (2011) και Λιθουανία (2013).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Close