Καταγραφή Νομοθετημάτων

Καταγραφή Νομοθετημάτων

Συγκεντρωτικές καταστάσεις Νόμων: Νόμος 4275/2014 , Νόμος 4250/2014, Νόμος 4210/2013, Νόμος 4109/2013, Νόμος 4152/2013, Νόμος 4172/2013, Nόμος 4098/2012, Νόμος 4093/2012, Νόμος 4057/2012, Νόμος 4048 / 2012, Νόμος 4024/2011, Νόμος 3979/ 2011

Νόμος 4275/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3526/2007) − Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις

Νόμος 4250/2014ΦΕΚ Α΄ 74.  Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις

Νόμος 4210/2013, ΦΕΚ Α΄ 254.  Ο νόμος αυτός ρυθμίζει μια σειρά θεμάτων που εντάσσονται στο πλαίσιο ευρύτερων αλλαγών που προωθεί το Υπουργείο για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του δημοσίου τομέα

Νόμος 4109/2013,ΦΕΚ Α΄ 16. Με το νόμο αυτό υλοποιείται η συγχώνευση και η κατάργηση μιας σειράς οργανισμών και φορέων του δημοσίου τομέα, στενού και ευρύτερου. Επίσης ιδρύεται Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού στον Πρωθυπουργό ως πάγια επιτελική δομή

Νόμος 4152/2013Ν.4152/2013 ΦΕΚ Α΄ 107. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των ν. 4046/2012, 4093/2012, 4127/2013

Νόμος 4172/2013ΦΕΚ Α΄ 167. Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις

Nόμος 4098/2012ΦΕΚ Α’249. Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Οικονομικών Υποθέσεων και Επικοινωνιών της Δημοκρατίας της Εσθονίας για τη συνεργασία όσον αφορά τρόπους καταπολέμησης της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις

Νόμος 4093/2012, ΦΕΚ Α΄ 22.2 Με το νόμο αυτό κυρίως θεσπίζεται νέο πλαίσιο κινητικότητας του προσωπικού του δημοσίου τομέα. Επίσης αντικαθίστανται και τροποποιούνται διατάξεις των κωδίκων των δημοσίων υπαλλήλων, των υπαλλήλων Ο.Τ.Α και των δικαστικών υπαλλήλων. Τέλος καταργούνται οι οργανικές θέσεις σε ορισμένες κατηγορίες και ειδικότητες, περιορίζονται οι θέσεις των μετακλητών υπαλλήλων και ρυθμίζεται η διάρκεια ισχύος των πινάκων διοριστέων ΑΣΕΠ. Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016

Νόμος 4057/2012ΦΕΚ Α΄ 54. Ο νόμος αυτός αναμορφώνει ριζικά ρυθμίσεις του Υπαλληλικού Κώδικα που αναφέρονται στο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων

Νόμος 4048 / 2012ΦΕΚ Α’34. Σκοπός του νόμου αυτού είναι η βελτίωση των κανόνων παραγωγής του νομοθετικού έργου και, συνακολούθως, της ποιότητας των παραγομένων νομοθετικών ρυθμίσεων.

Νόμος 4024/2011ΦΕΚ Α΄ 226. Με το νόμο αυτό κυρίως θεσπίζεται νέο σύστημα βαθμολογικής κατάταξης, βαθμολογικών προαγωγών, μισθολογικής εξέλιξης και αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων που υπηρετούν με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Επίσης εισάγεται, για θέματα κινητικότητας, η έννοια του υπαλλήλου του κράτους. Τέλος ρυθμίζονται ζητήματα κατάργησης κενών οργανικών θέσεων στον δημόσιο τομέα, εισάγεται ο θεσμός της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας, αντίστοιχα καταργούνται οι κενές θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ρυθμίζονται ζητήματα εργασιακής εφεδρείας και θεσπίζονται ρυθμίσεις για την αναδιοργάνωση των δημόσιων υπηρεσιών και την ανακατανομή των οργανικών θέσεων

Νόμος 3979/ 2011ΦΕΚ Α΄138. Με το νόμο αυτό θεσπίζεται νέο θεσμικό πλαίσιο για την εφαρμογή και την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε όλο το εύρος του δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ αλλά και των ν.π.ι.δ. τα οποία ελέγχονται από το Κράτος

Οι πληροφορίες και οι τυχόν ενημερώσεις (από 01/10/2014) των ανωτέρω νόμων περιλαμβάνονται στα Eβδομαδιαία Δελτία Νομοθεσίας στις σχετικές ενότητες.

Close