Κατηγορία: Νομοθετική Ύλη και Τεκμηρίωση

Νόμος 4275/2014

PDF | Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3526/2007) − Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις
Διαβάστε Περισσότερα

Close