Κατηγορία: Θέματα Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας

Αποδεικτική ισχύς διαβατηρίου «παλαιού τύπου»

Αποδεικτική ισχύς διαβατηρίου «παλαιού τύπου» και δελτίου «παλαιού τύπου» ή «κομμένης» αστυνομικής ταυτότητας Με αφορμή σχετικά ερωτήματα που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας από τα Κ.Ε.Π., εκδόθηκε η αρ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ / ...

Μέσα απόδειξης των στοιχείων της ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών

Με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.3731/2008 (Φ.Ε.Κ.263/Α΄/ 23-12-2008) "Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών", διευρύνθηκαν τα αποδεικτικά μέσα των στο ...

Εκπροσώπηση πολιτών στις Διοικητικές Αρχές από δικηγόρους

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με έναυσμα την υποβολή επιστολής από το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, εξέδωσε σχετική εγκύκλιο σύμφωνα με την οποία οι δικηγόροι δεν θεωρούνται τρ ...

Ειδική πινακίδα για συναλλαγές υπαλλήλων – πολιτών

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης, λαμβάνονται μέτρα, με γνώμονα την εισαγωγή νέων τρόπων οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών. Κατόπιν των ανωτέρω και με στό ...

Close