Κατηγορία: Πρόσβαση στα Δημόσια Έγγραφα

Περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα

Με το ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α΄/15.03.2006) «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» ενσωματώθηκε στην εθνική έννο ...

Close