Κατηγορία: Προθεσμίες Διεκπεραίωσης Υποθέσεων

Προθεσμίες Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών

Άρθρο 6 Ν.3242/2004 Άρθρο 4 Ν. 2690/1999 - Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όταν υποβάλλονται αιτήσεις, οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των ...

Close