Κατηγορία: Επικύρωση Αντιγράφων

Κατάλογος Υπόχρεων Φορέων του άρθρου 1 του ν.4250/2014

Με το άρθρο 1 του ν.4250/2014 καταργείται, εφεξής, η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμισ ...

Close