Κατηγορία: Ποιότητα και Αποδοτικότητα

Ολομέλειες Διευθύνσεων και Τμημάτων κατά τη διαδικασία καθορισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της στοχοθεσίας – Σύνθεση και Λειτουργία

PDF | DOC | Ολομέλειες Διευθύνσεων και Τμημάτων κατά τη διαδικασία καθορισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της στοχοθεσίας – Σύνθεση και Λειτουργία

Σχετ.: οι αριθ. 12972/10.5.2016 (ΑΔΑ: ΩΥΔΛ465ΦΘΕ-ΙΞ9) και ΔΟΜ/Φ.21/οικ.27741/ 28.8.2017 (ΑΔΑ: ΨΒΘΡ465ΧΘΨ-4ΑΚ)εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας

Διαβάστε Περισσότερα

Close