Κατηγορία: Σχέσεις Κράτους-Πολίτη

Περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα

Με το ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α΄/15.03.2006) «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» ενσωματώθηκε στην εθνική έννο ...

Απόδειξη στοιχείων ταυτότητας αλλοδαπών πολιτών

PDF | DOC | Απόδειξη των στοιχείων ταυτότητας αλλοδαπών πολιτών που αιτούνται άσυλο

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
Στην Υπηρεσία μας υποβάλλονται, εγγράφως ή προφορικά, από Διοικητικές Αρχές, Κ.Ε.Π. και πολίτες, ερωτήματα, αναφορικά με την απόδειξη των στοιχείων ταυτότητας αλλοδαπών πολιτών που αιτούνται άσυλο, κατά τις συναλλαγές τους με τη Διοίκηση, για τη διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών (π.χ. υποβολή αίτησης, παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης κλπ), κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του «Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας» (ν. 2690/99-ΦΕΚ 45 Α΄), όπως ισχύει.
Διαβάστε Περισσότερα

Close