Κατηγορία: Σχέσεις Κράτους-Πολίτη

Προθεσμίες Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών

Άρθρο 6 Ν.3242/2004 Άρθρο 4 Ν. 2690/1999 - Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όταν υποβάλλονται αιτήσεις, οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των ...

Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής

Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του N.2690/99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.45/τ.Α΄/9-3-1999), όπως συμπληρώθηκαν ...

Ειδική πινακίδα για συναλλαγές υπαλλήλων – πολιτών

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης, λαμβάνονται μέτρα, με γνώμονα την εισαγωγή νέων τρόπων οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών. Κατόπιν των ανωτέρω και με στό ...

Close